Vold mot politiet - straffutmåling

23.09.2005, HR-2005-01517-A, (sak nr. 2005/878), straffesak, anke
Straffeloven § 127. EMK artikkel 6 nr. 1
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby)

Rt-2005-1210

Øie, Støle, Skoghøy, Utgård og Matningsdal

Saken gjaldt utmåling av straff for vold mot politiet og reiste særlig spørsmål om betydningen av at den domfeltes anke til Høyesterett ble forlagt hos påtalemyndigheten i ett år. Ved tiltalebeslutning 16. mai 2003 ble A tiltalt for overtredelse av straffeloven § 127 første ledd første straffalternativ om vold mot offentlig tjenestemann og § 162 første ledd om ulovlig befatning med narkotika. Han ble i tingretten frifunnet for overtredelse av § 127, men domfelt for narkotikaforgåelsen, som var av mindre alvorlig art. Etter anke fra påtalemyndigheten ble A i lagmannsretten domfelt også etter § 127.

Lagmannsretten la til grunn at A 27. august 2002, for å hindre eller vanskeliggjøre politiets pågripelse av en annen person, sparket mot overkroppen/halsen til en politibetjent. Politibetjenten fanget imidlertid foten opp og fikk skjøvet A tilbake.

Da A fikk lagmannsrettens dom forkynt 17. juni 2004, anket han dommen på stedet. Sakens originaldokumenter ble imidlertid forlagt hos påtalemyndigheten i april 2004 og gjenfunnet først 14. april 2005. Uten tidsmomentet mente Høyesterett at straffen for A måtte bli ubetinget fengsel. Høyesterett fant imidlertid at det forhold at saken hadde ligget ubehandlet hos påtalemyndigheten i ett år, representerer en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1 om rettergang innen rimelig tid. For å kompensere for dette bruddet måtte straffen reduseres, jf. EMK artikkel 13.

Dette var også i samsvar med langvarig norsk straffutmålingstradisjon, jf. Rt. 2003 side 1818. Straffen ble i sin helhet gjort betinget. Høyesterett la - i tillegg til forsinkelsen på ett år - vekt på at det også tok for lang tid før tiltale ble tatt ut.

Samlet saksbehandlingstid var tre år og en måned.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen