Spørsmål om omsubsumering fra bedrageri til utroskap prosessuelt er samme forhold etter straffeprosessloven § 38.

27.09.2005, HR-2005-01542-A, (sak nr. 2005/551), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 38
A (advokat Leif Egil Holstad) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)

Rt-2005-1218

Støle, Bruzelius, Utgård, Øie og Matningsdal

A var tiltalt for to tilfeller av grovt bedrageri, jf. straffeloven §§ 270 og 271 (post I), og for ett tilfelle av underslag (post II). Tingretten bedømte de straffbare forhold etter post I som grov utroskap, jf. straffeloven §§ 275 og 276. Lagmannsretten var enig i at tingretten ved dette ikke hadde gått utenfor det forhold tiltalen gjaldt.

Høyesterett kom til motsatt resultat og opphevet denne delen av tingrettens dom. Avgjørende var at tiltalebeslutningen naturlig måtte leses slik at den beskrev en bedragerihandling, og at etterfølgende forhold var tillagt vesentlig vekt ved domfellelsen for utroskap. Det forhold at fokus var flyttet til et annet tidspunkt i hendelsesforløpet, var et sentralt moment ved bedømmelsen av hva som er samme forhold etter straffeprosessloven § 38, jf. Rt. 1983 side 880. Domfellelsen for underslag ble opprettholdt. Saken var blitt over tre år gammel, og straffen ble fastsatt til betinget fengsel i 30 dager kombinert med en bot på 3 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen