Fengsling under hovedforhandling - isolasjon. NOKAS

29.09.2005, HR-2005-01557-U, (sak nr. 2005/1369), straffesak, KJÆREMÅL
Straffeprosessloven §§ 186 og 186a
A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Rt-2005-1226

Gjølstad, Aasland og Skoghøy

Saken gjelder fortsatt fengsling under gjennomføring av hovedforhandling og spørsmålet om utelukkelse fra samvær med andre innsatte er å anse som delvis eller fullstendig isolasjon, jf. strpl. §§ 186 og 186a. A er tiltalt for grovt ran med døden til følge i NOKAS-saken, og holdes under hovedforhandlingen fengslet i medhold av strpl. § 185 første ledd femte punktum jf. § 187. Retten må i et slikt tilfelle foreta en særskilt prøving av vilkårene for restriksjoner, og påtalemyndigheten fremsatte derfor begjæring om fortsatt brev- og besøkskontroll og om delvis isolasjon etter strpl. § 186 fra hovedforhandlingens start. Nedre Romerike tingrett tok begjæringen til følge, og ila brev- og besøkskontroll for en periode av 12 uker og delvis isolasjon for en periode av 6 uker. Lagmannsretten forkastet tiltaltes kjæremål.

Lagmannsrettens avgjørelse var basert på en uriktig lovtolking og ble opphevet. Straffeprosessloven skiller mellom delvis og fullstendig isolasjon under varetekt. Utvalget bemerket at det avgjørende er om den fengslede overhodet har adgang til fellesskap med noen andre innsatte. Dette er også presisert i forarbeidene. Avgjørelsen må vurderes ut fra den faktiske virkning av samværsbegrensningen. Dersom samværsbegrensningen fører til at den fengslede faktisk ikke får fellesskap med noen andre innsatte slik som i denne saken, må samværsbegrensningen anses som fullstendig isolasjon. Hvorvidt det er grunnlag for å bestemme at tiltalte skal undergis fullstendig isolasjon, og i tilfelle for hvilket tidsrom, måtte derfor vurderes etter vilkårene i strpl. § 186a.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen