Overdragelse av krav etter finansavtaleloven § 45 - betydningen for partsstilling i saken.

03.10.2005, HR-2005-01571-U, (sak nr. 2005/1271), sivil sak, KJÆREMÅL
Tvistemålsloven § 65 og § 97, jf. finansavtaleloven § 45
Aktiv Kapital Nordic NUF mfl. (advokat Wilhelm Blikstad) mot A (advokat Peter Simonsen)

Rt-2005-1229

Bruzelius, Tjomsland og Skoghøy

Saken gjaldt spørsmål i tilknytning til overdragelse av det krav saken gjelder mens saken sto for kjæremålsinstansen, jf. tvistemålsloven § 65 og § 97, jf. finansavtaleloven § 45.

Aktiv Kapital Sør AS fremsatte begjæring om utlegg på grunnlag av et krav selskapet hadde ervervet fra Nordea Bank Norge ASA. Lagmannsretten kom til at begjæringen ikke kunne tas til følge fordi debitor ikke uttrykkelig hadde samtykket til overdragelsen, jf. finansavtaleloven § 45 som krever samtykke fra debitor ved overdragelse av krav til annet enn finansinstitusjon eller lignende institusjon nevnt i finansavtaleloven. For å avhjelpe feilen overførte Aktiv Kapital Sør AS, før lagmannsretten avsa kjennelse, kravet til Aktiv Kapital Nordic NUF (som er en norsk underavdeling av en utenlandsk finansinstitusjon innen samme konsern som Aktiv Kapital Sør AS). Overføringen skjedde i forståelse med Nordea. I prosesskrift til lagmannsretten, hvor NUF-et var angitt som part, ble det opplyst at man nå hadde avhjulpet eventuelle mangler ved overdragelsen av kravet fra Nordea til Aktiv Kapital Sør AS.

Det ble vist til tvistemålsloven §§ 65 og 97. Utvalget viste til at tvistemålsloven § 97 gir adgang til å rette prosessuelle feil, og at dette i en viss utstrekning omfatter retting av partsbetegnelse. Men når endringen ikke skyldes en endret oppfatning av hvem som prosessuelt må stå som part i saken, men at det krav som dannet sakens gjenstand, blir overdratt under saken, får tvistemålsloven § 65 anvendelse.

Det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten hadde oversett at NUF-et hadde ervervet kravet og at selskapet hadde krevd å få overta saken. For at denne feilen skulle føre til opphevelse, måtte NUF-et ha rett til å tre inn i saken etter § 65. Utvalget la til grunn at en kreditor som ikke har fått samtykke til overdragelse av et krav etter finansavtaleloven § 45, må kunne - i forståelse med opprinnelig kreditor - overdra kravet videre til et selskap som kunne erverve kravet uten samtykke fra debitor.

Dette selskapet hadde derfor rett til å overta saken, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen