Seksuell omgang med mindreårige under 14 år. Misbruk av stilling/tillitsforhold.

11.10.2005, HR-2005-01595-A, (sak nr. 2005/696), straffesak, anke
Straffeloven § 59 annet ledd
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tone Haave)

Rt-2005-1235

Stabel, Tjomsland, Matningsdal, Øie og Aasland

A, som er sykepleier, hadde over en periode på ett år hatt seksuell omgang med tvillinggutter med oppvekstproblemer, som han var støttekontakt/besøkshjem for. Overgrepene startet i februar 2002, da guttene nylig hadde fylt ti år, og besto i masturbering, suging av penis og enkelte andre seksuelle handlinger. Overfor en av guttene ble det begått en handling som etter loven likestilles med samleie, nemlig inntrenging av penis i munnen.

Forholdene ble avsluttet ved at A i februar 2003 selv meldte fra om dem til guttenes behandlingsinstitusjon. Han innrømmet imidlertid ikke å ha utført noen handling som kan likestilles med samleie. Tingretten dømte ham også for dette, og domfellelsen ble etter bevisanke fra A opprettholdt i lagmannsretten.

Lagmannsretten satte straffen til fengsel i to år og tre måneder, men uttalte at den uten tilståelsen ville ligget på tre år og tre måneder.

Betydningen av at domfelte selv meldte fra om overgrepene. Høyesterett var enig i at lagmannsrettens utgangspunkt for straffen var passende, og i at det måtte gjøres fradrag for den uforbeholdne tilståelsen, selv om den ikke dekket det mest alvorlige forholdet. A hadde selv meldt fra om forholdene, og tilståelsen hadde dermed elementer ut over hva som ligger i en ren skylderkjennelse. Man måtte derfor ikke bare søke veiledning i den praksis som har utviklet seg etter straffeloven § 59 annet ledd. Bestemmelsen hindrer ikke at det også tas hensyn til andre formildende momenter, som at siktede har bidratt til å oppklare et straffbart forhold. Det å melde fra uten annen foranledning enn sin egen dårlige samvittighet og vel vitende om konsekvensene for seg selv, var etter Høyesteretts syn en så ekstraordinær handling at det burde gis en ytterligere strafferabatt.

Det ble lagt særlig vekt på at seksuelle overgrep mot barn er vanskelige å oppdage, og at de kan pågå over lang tid med store skadevirkninger for ofrene. Da det i saken ikke var anledning til å gå under en minstestraff på to år og en måned, ble lagmannsrettens dom opprettholdt, men slik at seks måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen