Sex med pike som var under 14 år

18.10.2005, HR-2005-01638-A, (sak nr. 2005/584), straffesak, anke
straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Rt-2005-1274

Rieber-Mohn, Støle, Kaasen, Flock, Coward

Saken gjaldt straffutmåling ved en forbrytelse mot straffelovens § 195 første ledd annet straffalternativ, der en ungdom på vel 18 år og 10 måneder hadde "minst tre samleier" med en pike på vel 13 år og 8 måneder. B var i Jæren tingrett idømt fengselsstraff på 2 år, hvorav 1 år og 10 måneder ble gjort betinget. Han ble samtidig idømt 5 000 kroner i oppreisning til fornærmede A.

Gulating lagmannsrett forkastet påtalemyndighetens anke. Påtalemyndigheten anket denne kjennelse til Høyesterett og anførte at den ubetingede del av straffen skulle ha vært fastsatt til fengsel i 8 måneder. Bistandsadvokaten begjærte oppreisningsbeløpet prøvet påny, i det det ble anført å være satt altfor lavt.

Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke og gjorde ingen endringer i oppreisningsbeløpet. Domfelte og fornærmede hadde utviklet et nært og fortrolig forhold, mens han leiet hybel i fornærmedes hjem, og hun hadde en vanskelig periode i forbindelse med at foreldrene gikk fra hverandre. Det nære forholdet måtte få nesten samme betydning for straffutmålingen som et kjæresteforhold. Det måtte riktignok bebreides domfelte at han ikke sto i mot fornærmedes initiativ til å ville ligge med ham, men det måtte ved straffutmålingen også legges vekt på at han tilsto alt ved første avhør.

Høyesterett fant heller ikke grunn til å endre den oppreisning som de tidligere instanser hadde idømt. En dommer dissenterte og ville ta påtalemyndighetens anke til følge. Han mente at den ubetingede fengselsstraff måtte settes høyere, og at oppreisningsbeløpet måtte settes vesentlig høyere.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen