Rederibeskatningsordningen

02.11.2005, HR-2005-01717-A, (sak nr. 2005/23), sivil sak, anke
§ 51 A i skatteloven av 1911
Dyvi Shipping AS (advokat Geir Even Asplin) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Rt-2005-1421

Støle, Oftedal Broch, Flock, Kaasen og Gussgard

Saken gjaldt beskatning etter rederibeskatningsordningen i henhold til reglene inntatt i § 51 A følgende i skatteloven av 1911. Bakgrunnen var en skattefri fusjon der skattyteren som det overtakende aksjeselskap eide aksjer i fire overdragende aksjeselskaper, og der samtlige selskaper på fusjonstidspunktet var innenfor ordningen. Spørsmålet i saken var om konto for tilbakeholdt beskattet inntekt (KBI) skulle korrigeres for differansen mellom det overtakende selskaps kostpris for aksjene i de overdragende selskaper og andel av skattemessig egenkapital i disse selskapene.

Tingretten, som fant at det ikke skulle foretas korrigering som nevnt, opphevet ligningen av skattyteren for to inntektsår. Lagmannsretten var enig med ligningsmyndighetene i at det ved fusjon skulle skje en korrigering som nevnt, og frifant staten. For Høyesterett ble saken behandlet sammen med sak HR-2005-01716-A (sak nr. 2005/1042). Den saken gjaldt fusjon innenfor ordningen mellom et morselskap og et hundre prosent eid datterselskap.

De rettslige problemstillinger var de samme i de to sakene. Høyesterett kom til at lagmannsrettens dom måtte stadfestes, og viste, når det gjaldt begrunnelsen, til den andre avgjørelsen, som ble votert først. De faktiske forskjeller mellom sakene - særlig det forhold at denne saken gjaldt såkalt blandede fusjoner - kunne ikke føre til et annet resultat.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen