Narkotika - straffutmåling/strafferabatt ved tilståelser

03.11.2005, HR-2005-01733-A, (sak nr. 2005/714), straffesak, anke
Straffeloven § 162 tredje ledd
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanonsen Kleven)

Rt-2005-1453

Flock, Kaasen, Utgård, Stang Lund og justitiarius Schei

A ble i tingretten dømt til fengsel i 7 år, hovedsakelig for diverse grove narkotikaforbrytelser. Etter påtalemyndighetens anke hevet lagmannsretten straffen til fengsel i 9 år.

Domfelte anket til Høyesterett over saksbehandlingen og straffutmålingen. Under politiavhør hadde han tilstått en rekke alvorlige narkotikaforbrytelser som politiet på forhånd overhodet ikke kjente til. Det var da inngått skriftlig avtale om at påtalemyndigheten ville nedlegge påstand om 7 års fengsel. Det ble anført at påtalemyndigheten uten grunn hadde gått ifra denne avtalen og at tingrettens og lagmannsrettens dommer var basert på ulovlig ervervet bevis. Høyesterett forkastet anken og påpekte at det etter at avtalen var inngått, kom frem dels nye og dels mer omfattende overtredelser av straffeloven § 162. Påtalemyndigheten hadde derfor god grunn til å gå ifra tilsagnet om straffepåstand på 7 års fengsel. Selv uten tilståelsen av de forhold som politiet ikke kjente til, ville straffen ha ligget på 4-5 års fengsel. Høyesterett bemerket at straffen, når de ytterligere tilståtte forholdene kom til, og uten reduserende momenter, ville ha blitt rundt 15 års fengsel. Strafferabatten måtte knyttes til den del av straffen som skjønnsmessig kunne tilbakeføres til de tilståtte forhold, der politiet ellers ville ha manglende bevis. Det ble under henvisning til straffeloven § 64 tatt hensyn til en forutgående usonet dom for narkotikaovertredelse på fengsel i 1 år og 5 måneder, som neppe ville gitt nevneverdig utslag om den hadde blitt pådømt sammen med de øvrige forhold. Denne dommen ble stående, og straffen for de nye forhold var da av lagmannsretten satt passende til fengsel i 9 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen