Fysisk og psykisk mishandling av samboer.

29.06.2005, HR-2005-01958-A, (sak nr. 2005/589), straffesak, anke
Straffeloven § 219
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Katharina Rise)

 

Oftedal Broch, Gjølstad, Gussgard, Matningsdal og justitiarius Schei

A var tiltalt for overtredelse av straffeloven § 219 for grovt å ha krenket sine plikter overfor sin samboer ved å utøve vold mot henne, tvinge henne til å forlate leiligheten og/eller ved å oppføre seg truende overfor henne.

Han ble i tingretten frifunnet for overtredelse av § 219, men dømt for de enkelte handlinger etter straffeloven §§ 222, 227 og 228 til fengsel i seks måneder. Grunnlaget for frifinnelsen etter § 219 var at tingretten fant at samboeren ikke hadde vært "ude af Stand til at hjelpe sig selv". Etter påtalemyndighetens anke ble A i lagmannsretten dømt for overtredelse av § 219 til fengsel i ett år. Lagmannsretten fant at vilkåret om hjelpeløs tilstand ikke omfattet ektefeller. Samboere måtte likestilles med ektefeller, jf. straffeloven § 5 siste ledd. A anket over lovanvendelsen, subsidiært over straffutmålingen.

Høyesterett mente - ut fra bestemmelsens forhistorie og forarbeider - at lagmannsretten hadde foretatt en korrekt lovtolkning. Det var videre ikke grunnlag for å fravike lagmannsrettens straffutmåling.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen