Tidsbegrenset selvskyldnerkausjon stilt av en bank

03.11.2005, HR-2005-01728-A, (sak nr. 2005/523), sivil sak, anke
Konkursloven § 63 jf, § 60
Skogbu Eiendom AS (advokat Clement Endresen) mot Skudenes & Aakra Sparebank (advokat Bjarte Kristian Døssland)

Rt-2005-1447

Stang Lund, Flock, Kaasen, Utgård og justitiarius Schei

Skudenes & Aakra Sparebank stilte 11. januar selvskyldnerkausjon for inntil 200 000 kroner overfor Skogbu eiendom AS for et hvert krav etter en kontrakt om utleie av del av en fast eiendom. Garantien gjaldt fram til 21.desember 2002. Før utløpet av fristen varslet Skogbu Eiendom banken om at leier hadde misligholdt leiekontrakten, og at konkursåpning ville utløse betalingsplikt under garantien.

Etter at leier var slått konkurs i februar 2002 krevde Skogbu Eiendom garantien innfridd. Banken nektet å betale da garantien ikke var gjort gjeldende innen utløpsfristen. Tingretten dømte Skudenes & Aakra Sparebank til å betale 200 000 kroner. Lagmannsretten frifant banken. Høyesterett stadfestet tingrettens dom. Garantidokumentet måtte forstås slik at garantien var gjort gjeldende når banken fikk underretning om at debitor hadde misligholdt hovedfordringen, og at ansvar etter garantien derved var aktualisert.

Kreditors varsel om at leier hadde misligholdt betalingen av leie som garantien tok sikte på å dekke, og at garantien ville bli krevd innfridd i tilfelle debitor gikk konkurs, var tilstrekkelig til at garantien var gjort gjeldende. I forhold til banken måtte det være uten betydning at betaling kunne ha vært krevd straks hovedfordringen var misligholdt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen