Krav om kompensasjon for etterlikning av varekjennetegnet for et risprodukt

29.11.2005, HR-2005-01857-A, (sak nr. 2005/8), sivil sk, anke
markedsføringsloven § 8 a
Viet Thai Mat AS (advokat Per Conradi Andersen) mot Hong Frukt Tobakk og Asiamat (advokat Gunnar Sørlie)

Rt-2005-1560

Coward, Oftedal Broch, Øie, Stabel, Lund

Etter at Viet Thai hadde fått enerett til import og omsetning i Norge av risproduktet Royal Umbrella, lanserte Hong et risprodukt som ble kalt Royal Pyramid. Denne risen var pakket i sekker med varekjennetegn som hadde sterke likhetstrekk med Royal Umbrella-sekkene. Viet Thai mente at det forelå en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 8 a, og at det gikk ut over deres omsetning av Royal Umbrella. Viet Thai reiste derfor sak mot Hong med krav om erstatning begrenset oppad til 600 000 kroner.

Tingretten gav Viet Thai medhold i at § 8 a var overtrådt, men satte ikke erstatningen høyere enn 90 000 kroner. Begge parter anket til lagmannsretten, som stadfestet tingrettens dom. Viet Thai anket videre til Høyesterett, uten at anken førte frem.

Høyesterett fant ikke grunnlag for økonomisk kompensasjon utover de 90 000 kroner som var rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens dom. Det var da i og for seg ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om ansvarsgrunnlag. Høyesterett fant det likevel naturlig å kommentere forholdet til § 8 a, og var enig med de tidligere instanser i at bestemmelsen var overtrådt. Det var mange usikkerhetsfaktorerer ved beregningen av det tapet Viet Thai hadde hatt på grunn av forveksling av de to risproduktene som følge av Hongs etterlikning.

Høyesterett kunne ikke se at de tidligere instansenes fastsettelse, som tok utgangspunkt i det mersalget som Hong kunne antas å ha hatt som følge av forvekslingen, gav en for lav erstatning. Krav om at Hong skulle avgi sin berikelse, kunne da ikke gi noe bedre resultat for Hong, og det kunne etter Høyesteretts mening heller ikke vederlagskrav.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen