Straffutmåling for narkotikabrotsverk - rehabilitering

01.12.2005, HR-2005-01880-A, (sak nr. 2005/1102), straffesak, anke
Straffelova § 162 fyrste og andre leden, jf. femte leden m.m. - straffutmåling - kravet til rimeleg tid i EMK artikkel 6 - rehabilitering.
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Rt-2005-1574

Flock, Rieber-Mohn, Øie, Støle og Aasland

A vart i tingretten dømd til fengsel i fire år for grove narkotikabrotsverk. Lagmannsretten sette straffa ned til fengsel i tre år og to månader. A anka til Høgsterett over straffutmålinga.

Høgsterett fastsette straffa til fengsel i tre år og to månader, av dette to år og to månader på vilkår. Etter at forsvararen anka, vart saka liggjande utan førehaving i vel 13 månader hos statsadvokaten før anken vart send til riksadvokaten. Dette var ei krenking av EMK artikkel 6 og måtte føra til ei ikkje lita nedsetjing av straffa.

Etter at den dømde vart sett fri frå varetekt i 2002, hadde han teke utdanning og hadde dei siste par åra arbeidd i bygningsbransjen, der han no hadde arbeid som tømrar. Den utviklinga som lagmannsretten hadde lagt vekt på i formildende lei ved straffutmålinga i 2004, såg no ut til å ha ført til eit varig brot med det tidlegare livet til den dømde, eit liv prega av narkotikamisbruk og kriminalitet.

Dette måtte det no leggjast større vekt på enn det lagmannsretten hadde gjort.

Les heile avgjerda

Til toppen