Personinntekt beregnet i aksjeselskap.

05.12.2005, HR-2005-01892-A, (sak nr. 2005/79), sivil sak, anke
Skatteloven § 12-10 første ledd bokstav c
Prosjekt Partners AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Andreas Stang Lund)

Rt-2005-1585

Flock, Øie, Rieber-Mohn, Tjomsland og Aasland

Tre aksjonærer som arbeidet i og eiet 100 % av aksjene i Prosjekt Partners, solgte 34 % av aksjene til en fjerde aksjonær som ikke utøvet noen aktivitet i selskapet. Ligningsmyndighetene anså selskapet som delingspliktig også for inntektsåret 2000, og viste til Finansdepartementets forskrift, som stilte krav om eierskap i "mer enn to måneder av inntektsåret".

Aksjene var riktignok solgt allerede i februar 2000, men selgerne hadde betinget seg 100 % av det utbytte som ble delt ut i år 2000, noe som skjedde på generalforsamlingen i mars måned dette året. Dermed la ligningsmyndighetene til grunn at lovens alternative vilkår om krav på minst to tredjedeler av selskapets utbytte var oppfylt for mer enn to måneder i året 2000, og det ble krevet personinntekt av selskapets inntekter også for dette inntektsåret. Selskapet gikk til søksmål mot Staten v/Oslo likningskontor. Staten ble frifunnet både i tingretten og i lagmannsretten. Høyesterett stadfestet enstemmig lagmannsrettens dom. Lest i sammenheng måtte forskriftene forstås slik at utbyttealternativet i lovens 12-10 første ledd bokstav c var oppfylt når den eller de aktive aksjonærene i mer enn to måneder hadde rett til minst to tredjedeler av utbyttet i selskapet. Og det var situasjonen helt til utbyttet ble fastsatt på generalforsamlingen i mars 2000.

Det kunne ikke være avgjørende at det utbytte det var tale om, knyttet seg til inntektsåret 1999. Etter aksjelovens system blir det aksjeutbytte som har sitt utspring i det ene års regnskap, først vedtatt - og altså innvunnet - i det påfølgende år. At skattyteren ved å arrangere aksjesalget annerledes kunne ha unngått beskatningen, kunne rimeligvis ikke lede til at lovens ordning ble satt til side.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen