Erstatning etter avholdt konkurranse med forhandlinger (forhandlet kjøp) for anskaffelse av forsvarsmateriell. Spørsmål om hvilke regler som gjelder på området.

07.12.2005, HR-2005-01917-A, (sak nr. 2005/843), sivil sak, anke
EØS-avtalen artikkel 123
New Pac Safetu AB (advokat Christian Bjørtuft Ellingsen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted)

Rt-2005-1638

Stabel, Gussgard, Stang Lund, Øie og Aasland

Hærens forsyningskommando sendte i 1997 ut invitasjon til innsendelse av tilbud på 480 000 ponchoer til vern mot atom-, biologiske- og kjemiske våpen. Det gikk frem at kjøpet skulle skje som Forhandlet kjøp i henhold til bestemmelser vedrørende anskaffelser til forsvaret (BAF). Det var stilt en rekke krav til ponchoene, herunder at fargen skulle være militærgrønn. Det er omstridt om materialet også skulle ha lav glans. Innen fristen kom det inn tilbud fra åtte leverandører, herunder det svenske selskapet New Pac Safety AB. Fem tilbydere ble ansett kvalifisert til å bli med videre. Etter utprøving sto to igjen, New Pac og K. Stormark Konfeksjonsfabrikk AS. Etter ett års innkjøpsstopp i Hæren, som førte til at bestillingen ble halvert til 234 000, ble det høsten 1999 forhandlet med Stormark og New Pac. Stormark, som opprinnelig hadde liggest høyest i pris, leverte nå det laveste pristilbudet, og fikk leveransen. Deres ponchoer hadde ikke lav glans. New Pac, som kunne levere ponchoer med lav glans,protesterte på avgjørelsen og krevde erstatning. Tingretten idømte erstatning for den negative kontraktsinteressen. Lagmannsretten frifant staten.

Høyesterett kom til samme resultat. Forsvarsmateriell var og er unntatt fra EØS- avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser etter EØS-avtalen artikkel 123, og var dermed unntatt fra den dagjeldende anskaffelsesloven. De interne retningslinjene i BAF var ikke bindende forskrifter, og var heller ikke gjort til del av avtalegrunnlaget. Brudd på BAF ville likevel kunne være relevant for et eventuelt skyldansvar for Forsvaret. Anvendelse av mer allmenne anskaffelsesrettslige prinsipper var det liten plass for, ut over at det må gjelde et minimum av likebehandling. New Pac hadde krevd erstatning for den positive kontraktsinteressen, basert på at Forsvaret skulle ha avvist Stormarks tilbud. Høyesterett fant at det ikke var stilt krav om lav glans i konkurransegrunnlaget. Det var derfor ikke grunnlag for en eventuell avvisningsplikt. Det var heller ikke gjort feil i forhandlingsrunden. Forsvaret hadde forhandlet med begge i samsvar med BAF, og det var også andre forhold enn ren pris som skilte tilbudene fra hverandre.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen