Tinglysing av hjemmelsdokumenter til en hytteeiendom, der tinglysing ikke var skjedd ved tidligere overføringer av festerett og hytte.

07.12.2005, HR-2005-01918-A, (sak nr. 2005/959), sivil sak, KJÆREMÅL
Tvistemålsloven § 404 første ledd. Tinglysingsloven §§ 13 og 38a
A (advokat Svein-Erik Sveen) mot Staten v/Justisdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold)

Rt-2005-1647

Gussgard, Stang Lund, Øie, Stabel og Aasland

En festekontrakt for punktfeste i statsallmenning var inngått i 1941 og var overført flere ganger sammen med en hytte på tomta. Knut Nicolay Bjørgo fikk skjøte på hytta i 2004, og Statskog SF samtykket i overføring av festekontrakten. Dokumentene ble sendt til tinglysing.

Valdres tingrett underrettet om at før tinglysing kunne skje, måtte den første festekontrakten tinglyses, og deretter hjemmelserklæringer med hjemmelsovergang for de overføringene som var skjedd opp gjennom årene, samt tinglysing av de utstedte skjøtene. Tinglysingsgebyr og dokumentavgift ville påløpe på vanlig måte. Da Bjørgo ikke fulgte opp dette, ble han meddelt at begjæringen om tinglysing ikke kunne tas til følge. Etter kjæremål stadfestet Eidsivating lagmannsrett denne avgjørelsen. Det videre kjæremålet fra Bjørgo ble behandlet av Høyesterett etter reglene for ankesaker, jf. lov av 25. juni 1926 nr. 2 § 6 annet ledd. Høyesterett fant ingen feil ved lagmannsrettens saksbehandling eller lovtolking, jf. tvistemålsloven § 404 første ledd, og kjæremålet ble forkastet. I avgjørelsen er det pekt på tre alternative løsninger for tinglysing uten at hjemmelsrekkefølgen tinglyses, og dermed uten de ekstra omkostningene. En mulighet er at grunneieren inngår ny festeavtale direkte med kjøperen av hytta. De øvrige følger av tinglysingsloven §§ 13 og 38 a.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen