Spørsmål om straff etter seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts dom 07.12.2005, HR-2005-01919-A, (sak nr. 2005/485), straffesak, anke over dom. 

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Rt-2005-1651

Øie, Stabel, Gussgard, Stang Lund og Aasland

Saken gjaldt spørsmålet om straff etter straffeloven § 196 om seksuell omgang med barn under 16 år burde falle bort etter bestemmelsens fjerde ledd om jevnbyrdighet i alder og utvikling. A ble i tingretten funnet skyldig i seksuell omgang med B og C, som begge var under 16 år, og i en mindre narkotikaforgåelse. Bare anken over den seksuelle omgangen med B ble tillatt fremmet for lagmannsretten. Lagretten svarte ja på spørsmålet om det forelå jevnbyrdighet i alder og utvikling, men lagmannsretten fant under dissens fire - tre at straffen likevel ikke burde falle bort.

Høyesterett uttalte at det må foreligge særlige forhold for at det skal bli idømt straff der de som hadde den seksuelle omgangen, var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Lagmannsrettens flertall hadde lagt vekt på aldersforskjellen mellom A og B - 3 år og 11 måneder -, på at det ikke var noe kjærlighetsforhold mellom dem; og på "at A utnyttet situasjonen etter at B hadde gått og lagt seg". Deretter uttalte flertallet at "As etterfølgende opptreden" - samleiet med C - var "av særlig tyngde". Høyesterett fant at det var riktig å legge vekt de tre første momentene, og fremhevet at særlig det forhold at den fornærmede er utnyttet, vil kunne lede til at straff ikke bør falle bort. Overgrepet mot C kunne det derimot ikke legges vekt på ved vurderingen av om straff skulle falle bort for den seksuelle omgangen med B.

I betraktning av at domfellelsen i lagmannsretten skjedde under sterk dissens, og at også flertallet ut fra sin begrunnelse måtte ha tillagt utnyttelsesmomentet begrenset vekt, fant Høyesterett ikke tilstrekkelige holdepunkter for å anse dette momentet som særlig tungtveiende. Under sterk tvil ble A derfor frifunnet. Straffen for de gjenstående forhold ble satt til 45 dager ubetinget fengsel.

I skjerpende retning talte at C da den seksuelle omgangen skjedde, var på et barnevernsenter, og således i en sårbar situasjon. Straffen var en fellesstraff med en dom fra 2003, hvor A ble idømt en betinget straff av fengsel i 21 dager for bruk og oppbevaring av narkotika.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen