Adgangen til avskjæring av videre forhandling under ankeforhandling for lagmannsretten

20.12.2005, HR-2005-01978-A, (sak nr. 2005/1253), sivil sak, anke. Skriftlig sak.
Tvistemålsloven § 378 annet ledd
A (advokat Venil Katharina Thiis) mot B (advokat Johan M. Teiseth)

Rt-2005-1698

Kaasen, Lund, Coward, Matningsdal og Aasland

Nordmøre tingrett tilkjente B omsorgsretten til en 3 år gammel sønn hun har med A. Han anket dommen til lagmannsretten, som under ankeforhandlingen avskar videre forhandlinger om omsorgsretten. A anke til Høyesterett ble fremmet for så vidt gjaldt lagmannsrettens avskjæring av ytterligere forhandlinger, og saken ble overført til skriftlig behandling, jf. tvistemålsloven § 380.

A påsto opphevelse som følge av uhjemlet avskjæring. B motsatte seg opprinnelig dette, men nedla under ankeforberedelsen ny påstand om opphevelse. I lagmannsretten hadde begge parter holdt sitt innledningsforedrag, og A hadde påbegynt sin partsforklaring. I løpet av denne ble av praktiske grunner et av Bs vitner avhørt. Rettens formann meddelte deretter at retten vurderte å avskjære videre forhandlinger om omsorgsspørsmålet. Prosessfullmektigene fikk uttale seg, og formannen meddelte at retten først ville ta stilling etter at B hadde forklart seg. Hun forklarte seg neste dag. Deretter fikk A forklare seg ytterligere i 15-20 minutter, hvoretter retten enstemmig besluttet å avskjære videre forhandlinger om omsorgsretten. I kjennelsen i Rt. 2003 side 512 er det fastslått at avskjæring kan skje også etter at ankemotparten har holdt sitt innledningsforedrag, forutsatt at kontradiksjonshensynet er ivaretatt og at retten - etter å ha hørt den ankende part på ny - har et forsvarlig grunnlag for å anse det klart at det som avskjæres, ikke kan føre frem. Ordlyden i tvistemålsloven § 378 annet ledd gir ikke direkte svar på hvorvidt avskjæring også kan foretas etter at bevisføringen er påbegynt. I saker om barnefordeling tilsier hensynet til barnets beste at det kreves spesielt klare holdepunkter før avskjæring foretas. Under henvisning til at et av ankemotpartens vitner allerede var avhørt, mens ankende part ikke hadde fått føre vitner, fant Høyesterett på denne bakgrunn at hensynet til effektiv kontradiksjon ikke var tilstrekkelig ivaretatt i saken. Det ble også vist til at begge parter påsto opphevelse. Saken foranlediget ikke standpunkt til om tvistemålsloven § 378 annet ledd under andre omstendigheter kan hjemle avskjæring på bevisføringsstadiet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen