Varetektsfradrag ved fullstendig isolasjon

21.12.2005, HR-2005-01996-A, (sak nr. 2005/1038), straffesak, anke
Straffeloven § 60 første ledd andre punktum
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Berit Sagfossen)

Rt-2005-1718

Lund, Matningsdal, Stang Lund, Kaasen og Aasland

A ble i tingretten bl.a. dømt for vold mot politiet, legemsfornærmelser og promillekjøring. Straffen ble satt til fengsel i 60 dager med én dags fradrag for varetekt. Hun anket over straffutmålingen og varetektsfradraget. Anken ble bare henvist for varetektsfradraget. Hun hadde en kort tid om natten vært innsatt i enecelle først i politiarrest på lensmannskontor og deretter på politikammeret. Begrunnelsen var ved lensmannskontoret at samvær med andre innsatte var utilrådelig på grunn av hennes opptreden, på politistasjonen at hun ikke greide å avgi urinprøve. Hun mente at hun hadde krav på to dagers varetektsfradrag, da hun hadde vært fullstendig isolert. I lagmannsretten fikk hun ikke medhold med den begrunnelse at innsettelsen hadde skjedd nattestid da også ordinære varetektsfengslede er avskåret fra samvær med andre innsatte. Hun anket til Høyesterett, der flertallet - fire dommere - tok anken til følge.

Flertallet viste til Rt. 2004 side 1899, som avgjør at det ved beregning av ytterligere fradrag etter § 60 første ledd annet punktum er uten betydning om "tidsrommet er én time eller ett døgn og 23 timer". Flertallet fant at politiarrest omfattes av begrepet "frihetsberøvelse" både i første og annet punktum - at begrepet ikke kunne tolkes ulikt i de to bestemmelsene. At isolasjon i politiarrest er kortvarig, kan ikke spille noen rolle. Selv om dette vil kunne få uønskede utslag, kan det på fritt grunnlag vanskelig stilles opp noen regel om minste isolasjonstid. Loven ga heller ikke grunnlag for å skille mellom innsettelse om dagen og om natten, eller ut fra de hensyn som begrunner isolasjonen. I skranken gjorde forsvareren gjeldende at straffen måtte nedsettes, men fikk ikke medhold. Mindretallet mente at motivene til § 60 første ledd andre punktum ga klar indikasjon på at bestemmelsen tok sikte på de varetektsinnsattes situasjon og at forarbeidene, for innsatte i politiarrest, måtte forstås slik at hvis den innsatte fremstilles for varetektsfengsling dagen etter pågripelsen, tilkommer det ham ikke isolasjonsfradrag, ellers vil han få dette fra og med påbegynte andre døgn. Mindretallet var enig med hensyn til straffutmålingen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen