Varetektsfrådrag ved fullstendig isolasjon

21.12.2005, HR-2005-01997-A, (sak nr. 2005/1252), straffesak, anke
Straffelova § 60 første ledd andre punktum
Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat John Christian Elden)

Rt-2005-1724

Lund, Matningsdal, Stang Lund, Kaasen og Aasland

A var innsett i politiarrest klokka 18.30-21.00 under fullstendig isolasjon. Tingretten meinte at han hadde krav på to dagars varetektsfrådrag.

Påtalemakta anka til lagmannsretten, der fleirtalet forkasta anken. Påtalemakta anka vidare til Høgsterett, men vann ikkje fram, éin dommar dissenterte, jf. Høgsteretts dom i sak HR-2005-01996-A (sak nr. 2005/1038).

Les heile avgjerda

Til toppen