Avgjørelser 2006

Alle avgjørelser

Utleie av lokaler som ble brukt til prostitusjon

21.12.2006, HR-2006-02140-A, (sak nr. 2006/1507), straffesak, anke Straffeloven § 202 første ledd bokstav b A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Quigstad) Rt-2006-1685

Spørsmål om en dommers habilitet

21.12.2006, HR-2006-02144-A, (sak nr. 2006/1509), straffesak, anke A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) Rt-2006-1695

Forsikringsbedrageri. Lovtolking, sakshandsaming og straffeutmåling

21.12.2006, HR-2006-02143-A, (sak nr. 2006/1326) og (sak nr. 2006/1345), straffesak, anke Straffelova § 272 første ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal) og B (advoakt John Chrstian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal) Rt-2006-1691

Godkjenning av fotballskade som yrkesskade

15.12.2006, HR-2006-02107-A, (sak nr. 2006/1135), sivil sak, anke Folketrygdloven § 13-3 annet ledd A (advokat Terje Scavenius) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaare Andreas Shetelig) Rt-2006-1642

Krav om rente ved etterbetaling av trygdeytingar

15.12.2006, HR-2006-02110-A, (sak nr. 2006/668), sivil sak, anke Folketrygdlova § 22-17 første ledd A (advokat Terje A. Falkvoll) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble) Rt-2006

Spørsmål om ekteskap var reelt

15.12.2006, HR-2006-02109-A, (sak nr. 2006/807), sivil sak, anke Utlendingslova § 9 Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot A (advokat Birger H. Vandvik) Rt-2006-1657

Erstatning etter uberettiget strafforfølgning

13.12.2006, HR-2006-02095-A, (sak nr. 2006/735), sivil sak, anke Straffeprosessloven § 446 første ledd bokstav b Staten v/Justis- og politidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted mot A (advokat Knut Henning Larsen) Rt-2006-1629

Eiendomsskatt på Telenors telenettanlegg

8.12.2006, HR-2006-02069-A, (sak nr. 2006/632), sivil sak, anke Eiendomsskatteloven § 4 andre ledd tredje og fjerde punktum Telenor Telecom Solutions AS (adovkat Einar Harboe) mot Modum kommune (advokat Hans O. Bang) Rt-2006-1585

Høve til gjennomskjering

7.12.2006, HR-2006-02054-A, (sak nr. 2006/558), sivil sak, anke Skattelova § 13-1 A (advokat Bettina Banoun) mot staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik) Rt-2006-1573

Beregning av varetektsfradrag

23.11.2006, HR-2006-1981-A, (sak nr. 2006/1054), straffesak, anke Straffeloven § 60 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) Rt-2006-1469

Fravikelse av leilighet

22.11.2006, HR-2006-1968-A, (sak nr. 2006/481), sivil sak, kjæremål Tvistemålsloven § 54 A og B (advokat Ole Tokvam) mot X kommune (advokat Kjetil Krokeide) Rt-2006-1451

Straffutmåling for medvirkning til omsetning av narkotika

22.11.2006, HR-2006-1973-A, (sak nr. 2006/740), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) m.fl. Rt-2006-1462

Straffutmåling ved trygdebedrageri

22.11.2006, HR-2006-01969-A, (sak nr. 2006/1490), straffesak, anke Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) Straffeloven § 28 a Rt-2006-1454

Tilbakekall av advokatbevilling

17.11.2006, HR-2006-01943-A, (sak nr. 2006/561), sivil sak, anke Domstolloven § 230 A (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Advokatbevillingsnemnden (Regjeringsadvokaten v/advokat Arve Martin Bjørnvik) Rt-2006-1435

Legalitetsprøving av forvaltningsvedtak

25.10.2006, HR-2006-01817-A, (sak nr. 2006/486), sivil sak, anke Straffegjennomføringsloven § 7 bokstav c og d. Tvistemålsloven § 204 nr. 2 A (advokat Anders Brosveet) mot staten v/Justis- og politidepartemetet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) Rt-2006-1300

Almenfarleg forbrytelse Påføring av HIV-smitte. Straffutmåling.

17.10.2006, HR-2006-01770-A, (sak nr. 2006/678), straffesak, anke, Straffelova § 155 A (advokat Rune Valaker) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) Den offentlege påtalemakta (satsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Rune Valaker) Rt-2006-1246

Tap ved et konserninternt aksjesalg - kan det fradragsføres

17.10.2006, HR-2006-01761-A, (sak nr. 2006/327), sivil sak, anke skatteloven § 10-31 andre ledd, jf. § 6-2 Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Jan Syversen) mot Telenor Eiendom Holding AS (advokat Sverre E. Koch) Rt-2006-1232

Gjennomskjering på arveavgiftsområdet

13.10.2006, HR-2006-01749-A, (sak nr. 2005/1560), sivil sak, anke, Arveavgiftloven § 11 A A (advokat Bettina Banoun) og B (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) Rt-2006-1199

Ulovlig innførsel av legemidler - lovanvendelse

10.10.2006, HR-2006-01728-A, (sak nr. 2006/1085), straffesak, anke straffeloven § 162 første leddA (advokat Håkon Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) Rt-2006-1190

Lovtolkingsspørsmål. Motarbeiding av rettsvesenet

21.09.2006, HR-2006-01606-A, (sak nr. 2006/1093), straffesak, anke, Straffeloven § 132 A A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Rt-2006-1147

Overføring til tvungent psykisk helsevern

20.09.2006, HR-2006-01596-A, (sak nr. 2006/1052), straffesak, anke, Straffeloven § 39 nr. 2 A (advokat Erilng O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe) Rt-2006-1143

Overføring til tvungent psykisk helsevern

20.09.2006, HR-2006-01595-A, (sak nr. 2006/1156), straffesak, anke straffeloven § 39 nr. 1 A (advokat erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe) Rt-2006-1137

Skade ved arrestasjon

08.09.2006, HR-2006-01550-A, (sak nr. 2006/303), sivil sak, anke, Bilansvarsloven § 4 jf. § 16 første ledd Staten v/Justisdepartementet (advokat Siri K. Kristiansen ) mot A (advokat Håkon Helle) Rt-2006-1099

Stillingsvern for vikar/tilkallingshjelp

21.09.2006, HR-2006-01605-A, (sak nr. 2006/155), sivil sak, anke arbeidsmiljøloven av 1977 § 58 A nr. 1 (jf. 2005-loven § 14-9 nr. 1) A (advokat Tron Dalheim) mot X Universitetssykehus HF (advokat Øyvind Miller) Rt-2006-1158  

Overlatelse av reisedokument (pass)

15.09.2006, HR-2006-01574-A, (sak nr. 2006/1108), straffesak, anke utlendingsloven § 47 annet ledd bokstav d A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt) Rt-2006-1121

Om idømmelse av forvaring eller ikke

20.09.2006, HR-2006-01597-A, (sak nr. 2006/1146), straffesak, anke straffeloven § 39 c nr. 2 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe) Rt-2006-1153

Dyrevernloven - beiteområde truet av ulv

08.09.2006, HR-2006-01551-A, (sak nr. 2006/149), sivil sak, anke Dyrevernlovens tidligere § 24 tredje ledd, jf. § 2 Kjetil Granrud mfl. (advokat Anita Wirak) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Ole Wetlesen Borge) Rt-2006-1105

Rekkevidden av vitneforbudet

07.09.2006, HR-2006-01541-A, (sak nr. 2006/447), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 119 annet ledd Ola Harald Thune (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) Rt-2006-1071

Salgsgevinst for fast eiendom-generasjonsskifte

07.09.2006, HR-2006-01540-A, (sak nr. 2006/224), sivil sak, anke Skatteloven 1911 § 43 annet ledd John Sverre Fauske (advokat Dag Steinfeld) mot staten v/Hordaland fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik) Rt-2006-1062

Posttjuveri - straffutmåling

07.09.2006, HR-2006-01539-A, (sak nr. 2006/741), straffesak, anke Straffelova § 257 jf. straffelova § 258 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Geir Fornebo) mot A (advokat Kjetil Krokeide) og B (advokat Erling O. Lyngtveit) Rt-2006-1059

Straffutmåling ved innsidehandel

05.09.2006, HR-2006-01523-A, (sak nr. 2006/680), straffesak, anke verdipapirhandelloven § 14-3 første ledd, jf. § 2-1 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hedvig Moe) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2006-1049

Spørsmål om forvaring etter gjentatte alvorlige forbrytelser

01.09.2006, HR-2006-01514-A, (sak nr. 2006/676), straffesak, anke straffeloven § 148 første ledd første straffalternativ, jf. § 233 første ledd, jf § 39 e nr. 1 Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Svein Holden) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2006-1033

Tildeling av drosjeløyve

28.08.2006, HR-2006-01482-A, (sak nr. 2006/426), sivil sak, anke yrkestransportloven § 4 Kjell Borger Østlund (advokat Runar Kehlin) mot May Wenche Johansen, Møre og Romsdal fylkeskommune (advokat Odd Larhammer) Rt-2006-991

Saksbehandlingsfeil ved lagmannsretten

05.09.2006, HR-2006-01524-A, (sak nr. 2006/586), straffesak, anke straffeprosessloven § 294 A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) Rt-2006-1055

Oppreising for grovt aktlaus valdtekt

22.08.2006, HR-2006-01463-A, (sak nr. 2006/787), sivil sak, anke skadeerstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3 A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2006-961

Foreldelse av boligkjøpers krav på erstatning/prisavslag

28.08.2006, HR-2006-01481-A, (sak nr. 2006/127), sivil sak, anke Foreldelsesloven § 3 nr. 2, § 10 nr. 1 og § 15 Randi Nordvi og Terje Nordvi (advokat Anne Cathrine Røed) mot Astrid Gran og Helge Rasch (advokat Ragnhild Hillestad) Rt-2006-983

Legemsbeskadigelse mv. - straffutmåling

28.08.2006, HR-2006-01483-A, (sak nr. 2006/862), straffesak, anke Straffeloven § 61 A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Yngve Johs. Andersen) Rt-2006-996

Oppbevaring og overdragelse av 61 kg heroin - straffutmåling

22.08.2006, HR-2006-01464-A, (sak nr. 2006/560), straffesak, anke straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf, straffeloven § 62 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Elisabeth J. Ramstad) Rt-2006-964

Utmåling av standardisert erstatning til barn

29.06.2006, HR-2006-01162-A, (sak nr. 2006/9), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-2a Borsk Pasientskadeerstatning (advokat Halldis Winje) mot A (advokat Christian Thrane Asserson) Rt-2006-871

Uaktsom promillekjøring - tap av førerett

28.06.2006, HR-2006-01139-A, (sak nr. 2006/707), straffesak, anke Vegtrafikkloen §§ 22 første ledd og 33 nr. 1 sjette ledd A (advokat Berit Reiss-Andersen)mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) Rt-2006-850

Heleri, utbyttebegrepet

29.06.2006, HR-2006-01161-A, (sak nr. 2006-541), straffesak, anke Straffeloven § 317 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2006-867

Voldtekt - straffutmåling

27.06.2006, HR-2006-01130-A, (sak nr. 2006/368), straffesak, anke Straffeloven § 192 tredje ledd bokstav c jf. § 61 tredje ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Elisabeth Jordan Ramstad) Rt-2006-828

Vederlag for støyulemper

21.05.2006, HR-2006-01088-A, (sak nr. 2005/1591), sivil sak, anke Oreigningsvederlagslova § 8, jf. grannelova § 2 fjerde ledd Larvik kommune v/Larvik Havn KF (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot A (advokat Magne Revheim)

Seksuell omgang med barn under 14 år

21.06.2006, HR-2006-01090-A, (sak nr. 2006/507), straffesak, anke Straffelova §195 fyrste ledd fyrste straffalternativ A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Erland Holmen) Rt-2006-809

Eigedomsskatt på kabelfjernsynsanlegg

21.06.2006, HR-2006-01097-A, (sak nr. 2005/1718), sivil sak, anke Eigedomsskattelova § 4 andre ledd Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (advokat Harald G. Nyhus) mot Canal Digital Kabel TV AS (advokat Einar Harboe) Rt-2006-813

Vederlag for støyulemper

20.06.2006, HR-2006-01088-A, (sak nr. 2005/1591), sivil sak, anke oreigningsvederlagslova § 8 jf. grannelova § 2 fjerde ledd Larvik kommune v/Larvik Havn KF (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot A (advokat Magne Revheim) Rt-2006-788

Rettslig interesse mot gyldighet av vedtak

19.06.2006, HR-2006-01057-A, (sak nr. 2005/1626), sivil sak, KJÆREMÅL Tvistemålsloven § 54 og EMK artikkel 13 jf. artikkel 10 TV 2 AS (advokat Trond Sollund) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen) Rt-2006-769

Stønad ved yrkesskade

13.06.2006, HR-2006-01017-A, (sak nr. 2005/1537), sivil sak, anke Folketrygdloven § 5-25 Staten v/Rikstrygdeverket (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H.P. Reusch) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen) Rt-2006-735

Erstatning etter naturvernloven

12.06.2006, HR-2006-00997-A, (sak nr. 2006/209), sivil sak, anke Vederlagsloven § 6 første ledd annet punktum, naturvernloven § 20 Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt) mot Kåre Steinar Lausund mfl. (advokat Stig Rekdal) Rt-2006-720

Straffutmåling ved gjentatt promillekjøring

12.06.2006, HR-2006-00999-A, (sak nr. 2006/433). straffesak, anke Vegtrafikkloven §31 tredje ledd, straffeloven § 61 A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Elisabeth Ramstad) Rt-2006-731

Skytevåpen - ulovleg vidareformidling

02.06.2006, HR-2006-00962-A, (sak nr. 2006/331), straffesak, anke Straffelova § 161 I. Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Tormod Bakke) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) II. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Tormod Bakk Rt-2006-705

Straffutmåling - drap

23.05.2006, HR-2006-00870-A, (sak nr. 2006/235), straffesak, anke Straffeloven § 233 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt) mot A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Erik Keiserud)

Fremmet andres prostitusjon - ledd i organisert kriminell gruppe

30.05.2006, HR-2006-00905-A, (sak nr. 2006/77), straffesak, anke Straffeloven § 202 første ledd sammenholdt med § 60 a straffeloven § 59 andre ledd I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan F. Glent) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) og II. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan F. Glent). Rt-2006-669

Ulovlig besittelse av ladd pistol

15.05.2006, HR-2006-00815-A, (sak nr. 2006/287), straffesak, anke Våpenloven § 33 første ledd andre punktum A (advokat Joar Berg Henjum) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Gyldigheten av vedtak om ileggelse av 30 prosent tilleggsskatt

18.05.2006, HR-2006-00835-A, (sak nr. 2005/1274), sivil sak, anke Ligningsloven §§ 10-3 og 10-4 nr. 1 tredje punktum siste alternativ Eksportfinans ASA (advokat Per Arne Damm) mot Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Camilla Selman)

Grovt aktlaus valdtekt - straffutmåling.

24.04.2006, HR-20067-00686-A, (sak nr. 2006/381), straffesak, anke Straffelova § 192 fjerde ledd, jf. fyrste ledd bokstav a A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Randi L. Gabrielsen)

Grovt aktlaus valdtekt - straffutmåling.

24.04.2006, HR-2006-00685-A, (sak nr. 2006/96), straffesak, anke Straffelova § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Randi Lucie Gabrielsen)

Erstatning ved ekspropriasjon av grunn.

26.04.2006, HR-2006-00700-A, (sak nr. 2005/1728), sivil sak, anke Skjønnsloven § 38 sammenholdt med tvistemålsloven § 392 andre ledd Stange kommune (advokat Johs. Thallaug) mot Asbjørn Sætre Halvorsen (advokat Arne Meltvedt)

Heleri

24.04.2006, HR-2006-00684-A, (sak nr. 2005/1976), straffesak, anke Straffelova § 317 A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Svein Holden)

Skjønnsligning av dansk foretak med virksomhet i Norge.

05.03.2006, HR-2006-00598-A, (sak nr. 2005/846), sivil sak, anke Den nordiske skatteavtalen artikkel 7, EØS-avtalen artikkel 31. Invensys Process Systens AS (advokat Dag Saltnes) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Jon Vinje)

Skjønnsligning av dansk foretak med virksomhet i Norge.

06.04.2006, HR-2006-00598-A, (sak nr. 2005/846), sivil sak, anke. Den nordiske skatteavtalen artikkel 7, EØS-avtalen artikkel 31. Invensys Process Systems AS (advokat Dag Saltnes) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Jon Vinje)

Den nedre grensa for "seksuell handling"

07.04.2006, HR-2006-00610-A, (sak nr. 2006/252), straffesak, anke Straffelova § 200 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Erland Holmen)

Etterutrekning av meirverdiavgift overfor utanlandsk selskap.

27.03.2006, HR-2006-00536-A, (sak nr. 2005/934), sivil sak, anke Meirverdiavgiftslova §13 jf. §3, jf. med §10 tredje ledd Ifi OY Fotolabo Club (advokat Jan Kolbjørnsen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas Svensen)

Legemsbeskadigelse - straffutmåling

31.03.2006, HR-2006-00569-A, (sak nr. 2005/1719), straffesak, anke Straffeloven § 229 første straffalternativ A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tormod Bakke)

Merverdiavgiftsloven.

31.03.2006, HR-2006-00568-A, (sak nr. 2005/1191) sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5 Møller Bil Vest AS (advokat Terje Hoffmann) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen Asmundsson)

Konkursbo - arbeidsgiveravgift/merverdiavgift

15.03.2006, HR-2006-00448-A, (sak nr. 2005/1146), sivil sak, anke skattebetalingsloven § 32 nr. 3, folketrygdloven § 24-4 sjette ledd Marineprovider ASA, dets konkursbo (advokat Thomas Rygg Hannestad) mot Staten v/Skattedirektoratet /advokat Erlend Haaskjold)

Rederibeskatningsordningen

15.03.2006, HR-2006-00449-A, (sak nr. 2005/1043), sivil sak, anke skatteloven 1911 § 51 A-6 nr. 3 Kristiansands Tankrederi AS mfl. (advokat Anders V. Heieren) mot staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Ran av ein semitrailer med tørrfisk i Italia.

10.03.2006, HR-2006-00430-A, (sak nr. 2005/1008), sivil sak, anke Vegfraktlova § 27, jf. § 38 og § 32 Vesta Forsikring AS mfl. (advokat Jon Andersen) mot Fegmat AS mfl. (advokat Wenche Undli)

Valdtekt av psykisk utviklingshemma.

09.03.2006, HR-2006-00414-A, (sak nr. 2005/1745), straffesak, anke Straffeprosesslova § 364, straffelova §§ 192 første ledd bokstav a og b og 193, straffelova § 192 første ledd bokstav a Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Tor Henning Knudsen) mot A (advokat Knut Lindboe)

Ilegging av tilleggsskatt.

14.03.2006, HR-2006-00438-A, (sak nr. 2005/853), sivil sak, anke Ligningsloven §10-2, § 10-3 bokstav b, §10-4 nr. 2 Tuva Eiendom AS mfl. (advokat Erik Thyness) mot Staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Arne Haavind)

Krav om ektefellepensjon til fraskilt ektefelle.

08.03.2006, HR-2006-00404-A. (sak nr. 2005/574), sivil sak, anke Ekteskapsloven av 1991 § 86, jff. § 94 nr. 3, Grunnloven § 97, EMK tilleggsprotokoll P1-1 A (advokat Finn Grøstad) mot Staten v/Statens Pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Straffutmåling ved seksualforbrytelse

16.02.2006, HR-2006-00276-A, (sak nr. 2005/1556), straffesak, anke straffeprosessloven § 3 A (advokat Espen Wangberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Erkki Johan Øverberg) (bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen)

Tvangsekteskap, trusler og legemsfornærmelse

15.02.2006, HR-2006-00258-A, (sak nr. 2005/1554), straffesak, anke Straffeloven § 222 andre ledd første straffalternativ I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe) mot A mfl. (advokat Anders Brosveet) II. A mfl. (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)

Utlevering av biologisk materiale i en biobank fra en avdød

01.02.2006, HR-2006-00187-A, (sak nr. 2006/18), straffesak, KJÆREMÅL Straffeprosessloven § 210 jf. §§ 203 og 204 og biobankloven §§ 15 og 16 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot Aker universitetssykehu HF (advokat Rune Ljostad)

Utmåling av kostnader - retting av dom

06.02.2006, HR-2006-00218-A, (sak nr. 2005/744), sivil sak, anke, skriftleg sak tvistemålslova §§ 156 og 157 Herdy L. Abrahamsen mfl. (advokat Einar Engh og advokat Kjetil Edvardsen) mot Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden (advvokat Lars Holo)

Promillekjøring. Saksbehandlingsfeil

23.01.2006, HR-2006-00133-A, (sak nr. 2005/1637), straffesak, anke vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd A (advokat Knut Henning Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Jostein Johannessen)

Innsynsrett - NOKAS-saken

01.02.2006, HR-2006-00189-A, (sak nr. 2005/1815), straffesak, KJÆREMÅL Straffeprosessloven §§ 264 og 242a Erling Havnå (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Linda Myrdal)

Narkotika - straffutmåling

23.01.2006, HR-2006-00132-A, (sak nr. 2005/1679), straffesak, anke straffeloven § 162 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig Ole Haug)

Kvinne voldtok mann

11.01.2006, HR-2006-00053-A, (sak nr. 2005/1681), straffesak, anke Straffeloven §192 første ledd bokstav b A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Etterlattes erstatning - lekestativ brøt sammen

30.01.2006, HR-2006-00165-A, (sak nr. 2005/1154), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-5 annet ledd A og B (advokat Christian Lundin) mot C (advokat Atle Helljesen) og D (advokat Olle Nohlin)

Uaktsomt drap - lekestativ som brøt sammen

30.01.2006, HR-2006-00164-A, (sak nr. 2005/1133), straffesak, anke Straffeloven §239 første straffalternativ Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot 1. A (advokat Atle Helljesen) 2. B (advokat Olle Nohlin)

Skade under pågripelse

19.09.2006, HR-2006-01587-A, (sak nr. 2006/509) sivil sak, anke, Folketrygdloven § 13-6 annet ledd A (advokat Vegard Bø Bahus) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Marianne Olssøn)

Til toppen