Avgjørelser 2008

Alle avgjørelser

Oppholds- og arbeidstillatelse - utvist person

Høyesteretts dom 18. april 2008, HR-2008-00695-A, (sak nr. 2008/2), sivil sak, anke over dom A (advokat Sven Morten Torsnes) mot Staten v/Utlendingsnemnda           (advokat Knut Anders Sannes)

Spørsmål om samisk slaktemetode for rein

Høyesteretts dom 19.12.2008, HR-2008-02183-A, (sak nr. 2008/1139), straffesak, anke over dom A (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Ole Bredrup Sæverud)

Erstatningskrav fra passasjer i stjålet bil

Høyesteretts dom 17.12.2008, HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Christian Wangen) mot Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Ivar Holst)  

Straffutmåling ved bombesprengning

Høyesteretts dom 3.12.2008, HR-2008-02074-A, (sak nr. 2008/1251), straffesak, anke over dom Straffeloven § 148 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Beviskrav ved spørsmål om straffrihet etter handlingsprovokasjon

Høyesteretts dom 1.12.2008, HR-2008-02063-A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom A (advokat Aasmund O. Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Soknes) B (advokat Mass Anders Hus) mot Den offentlige påtalemyndighet (føstestatsadvokat Bjørn Sokne)

Spørsmål om tilleggsfrist for tilbakebetaling av merverdiavgift

Høyesteretts dom 1.12.2008, HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom Foreldelsesloven § 10 nr. 1 Periscopus AS, Victoria Hotell AS og Hegnar Hotell AS (advokat Kyrre Eggen) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas G. Naalsund)

Forståinga av yrkesskadeforsikringslova § 11

Høgsteretts dom 27.11.2008, HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom Yrkesskadeforsikringslova § 11 første ledd bokstav c If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Elisabeth S. Grannes)

Regulering av festeavgift

Høgsteretts dom 26.11.2008, HR-2008-02046-A, (sak nr. 2008/1068), sivil sak, anke over dom Re kommune (advokat Arne Lie) mot Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes)

Kva for aktivitetar som kan reknast som eigedomsmekling

Høgsteretts dom 26.11.2008, HR-2008-02048-A, (sak nr. 2008/923), sivil sak, anke over dom Eigedomsmeklingslova av 1989 § 1-1 Vita Eiendom AS (advokat Henning E. Asheim) mot Follo Bygg og Eiendom AS (advokat Ole Marius Bachke)

Saksbehandling og straffutmåling ved forsettlig drap

Høyesteretts dom 25.11.2008, HR-2008-02041-A, (sak nr. 2008/1123), straffesak, anke over dom EMK artikkel 6 nr. 3 (d) A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)

Overtredelse av utdrivningsplikten i reindriftsloven

Høyesteretts dom 25.11.2008, HR-2008-02040-A, (sak nr. 2008/1167), straffesak, anke over dom Reindriftsloven av 9. juni 1978 nr. 49 § 24 A og B (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Spørsmål om "tariffavgift" for ikke-organisert

Høyesteretts dom 24.11.2008, HR-2008-02036-A, (sak nr. 2008/978), sivil sak, anke over dom Elin Tåsås, Øyvind Knut Andersen, Reidar Bale og Fellesforbundet for Sjøfolk (partshjelper) (adovkat Marius Reikerås) mot Norsk Sjømannsforbund (advokat Einar Stueland)

Patentstyrets avslag på patent

Høyesteretts dom 17.11.2008, HR-2008-01991-A, (sak nr. 2008/859), sivil sak, anke over dom Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Cathrine Haug) mot Biomar AS (advokat Svein J. Ruud Johansen)

Skattemessig gjennomskjering

Høgsteretts dom 13.11.2008, HR-2008-01981-A, (sak nr. 2008/1010), sivil sak, anke over dom Petroleumsskattelova § 3 Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvoakten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot ConocoPhilips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen)

Spørsmål om habilitet for ni høyesterettsdommere i storkammersak

Høyesteretts kjennelse 31.10.2008, HR-2008-01894-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak anke over beslutning A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) (sak nr. 2008/1360), straffesak, anke over beslutning B (advokat Monica Gjerde Sperre) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) (sak nr. 2008/1394), straffesak,...

Straffutmåling i korrupsjonssak i N

Høyesteretts dom 04.11.2008, HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom Straffeloven § 276 og § 276 b A (advokat Anders Brosveet), B og C (advokat Christian B. Hjort), D (advokat Haakon Borgen) og E (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Straffutmåling ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 05.11.2008, HR-2008-01928-A, (sak nr. 2008/1241), straffesak, anke over dom Straffeloven § 53 Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Anne Margrethe Katteland) mot A (advokat Trygve Staff)

Lagdommers habilitet

Høyesteretts dom 04.11.2008, HR-2008-01912-A, (sak nr. 2008/1285), straffesak, anke over dom Straffeloven § 229 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen)

Trygdebedrageri

Høgsteretts dom 23.10.2008, HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom Straffelova § 270 første ledd nr. 1 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat Kjetil Krokeide)

Grov aktlause i samband med trafikkulykke

Høgsteretts dom 23.10.2008, HR-2008-01831-A, (sak nr. 2008/1097), straffesak, anke over dom Vegtrafikklova § 31, jf. § 3 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ellen Katrine Hætta) mot A (advokat Erik Keiserud)

Spørsmål om samfunnsstraff etter trygdebedrageri

Høgsteretts dom 23.10.2008, (HR-2008-01116), straffesak, anke over dom Straffelova § 270 og straffelova § 28 a A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Utmåling av straff for gjenteken seksuell omgang med barn

Høgsteretts dom 23.10.2008, HR-2008-01839-A, (sak nr. 2008/1078), straffesak, anke over dom A (advokat Ivar Hustad) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne), B v/verge C og D (bistandsadvokat Gunnar K. Hagen)

Utmåling av straff for bistand til flukt

Høyesteretts dom 09.10.2008, HR-2008-01745-A, (sak nr. 2008/1038), straffesak, anke over dom Straffeloven § 132 annet ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse ved frifinnelse

Høyesteretts dom 29.09.2008, HR-2008-01665-A, (sak nr. 2008/1025), straffesak, anke over dom straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Sakariassen) mot A (advokat Erik Keiserud)

Regulering av løpende pensjoner

Høyesteretts dom 29.09.2008, HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke StatoilHydro ASA mfl. (advokat Lars Holo) mot John Steinar Weltzien mfl. (advokat Joar Heide)

Straffutmåling ved forsikringsbedrageri

Høgsteretts dom 19.09.2008, HR-2008-01609-A, (sak nr. 2008/681), straffesak, anke over dom Straffelova § 272 A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål S. Berg)

Spørsmål om omstøyting i konkurs

Høgsteretts dom 18.09.2008, HR-2008-01590-A, (sak nr. 2008/694), sivil sak, anke over dom Dekningslova § 5-5 Terje Skatland AS, dets konkursbo (advokat Lars Nygaard) mot Rema 1000 Norge AS (advokat Sam E. Harris)

Straffutmåling – forsøk på forsettleg drap.

Høgsteretts dom 19.09.2008, HR-2008-01593-A, (sak nr. 2008/921), straffesak, anke over dom Straffelova § 44 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Straffansvar for bygging av anleggsveg uten byggetillatelse

Høyesteretts dom 18.09.2008, HR-2008-01591-A, (sak nr. 2008/654), straffesak, anke over dom Plan- og bygningsloven § 110 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A, B og X AS (advokat Egil Horstad)

Tolkning av avtale om kjøp av kraft

Høyesteretts dom 04.09.2008, HR-2008-01521-A, (sak nr. 2008/4), sivil sak, anke Norgesfôr AS (advokat Sven Eriksrud) mot Fjordkraft AS (advokat Eirik W. Raanes)

Gyldigheten av kommunalt vedtak

Høyesteretts dom 04.09.2008, HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom Hafslund Nett AS (advokat Gunnar Martinsen), Energibedriftenes landsforening (partshjelper) mot Asker kommune (advokat Svein Arild Pihlstrøm)

Spørsmål om opphevelse av straffedom

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke Straffeprosessloven § 294 A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Uforsiktig omgang med skytevåpen og ild. Straffutmåling

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01437-A, (sak nr. 2008/727) straffesak, anke Straffeloven § 352 første ledd, annet straffalternativ og annet ledd A (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ellen Katrine Hætta)

Straffutmåling for alvorlig narkotikakriminalitet

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01415-A, (sak nr. 2008/827), straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Solidaransvar

Høyesteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01154-A, (sak nr. 2008/433), sivil sak, anke over dom Skadeserstatningsloven § 2-1, aksjeloven av 1976 § 15-2, jf. § 15-1 Sander, Truyen & Co. Advokatfirma DA (advokat Kjetill Mellum) mot LR Health & Beauty Systems AS (advokat Terje Granvang)

Oppreising for urettkomen strafforfølgning

Høgsteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01155-A, (sak nr. 2008/179), sivil sak, anke Straffelova § 447 A (advokat Vegard Bø Bahus) mot staten v/Justis- og politidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Straffutmålingen for uaktsomt heleri

Høyesteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01151-A, (sak nr. 2008/499), straffesak, anke Straffeloven § 317 A (advokat Tor Kjærvik) og B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Trude Sparre)

Unnlatt å møte til førstegangstjeneste - straffutmåling

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01139-A, (sak nr. 2008/709), straffesak, anke Militær straffelov § 35 første ledd første straffalternativ jf. § 34 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (Generaladvokat Arne Willy Dahl)

Prisavslag for uriktige opplysninger for fellesgjeld

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01138-A, (sak nr. 2007/1824), sivil sak, anke Avhendingsloven § 3-8 og § 4-12 Magnus Høye og Jan Espen Schildmann (advokat Lars Ivar Nyland) mot Boretsslaget Dælenggata 3 (advokat Hanne Kristine Heum Karlsen)

Fradrag for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom 20.06.2008, HR-2008-01108-A, (sak nr. 2008/106), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 21 Tønsberg Bolig AS (advokat Trond Sollund) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Straffutmåling for valdtekt til samleie

Høgsteretts dom 18.06.2008, HR-2008-01085-A, (sak nr. 2008/687), straffesak, anke A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingrid Johansen)

Vilkår for inndraging

Høgsteretts dom 18.06.2008, HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke Straffelova § 34 A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Thomas Skjelbred)

Forholdsmessig frådragsrett for inngåande meirverdiavgift

Høgsteretts dom 20.06.2008, HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke Meirverdiavgiftslova § 21, jf. § 23 Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Bowling 1 Strømmen (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Tilbakehaldsrett og varelagerpant

Høgsteretts dom 18.06.2008, HR-2008-01090-A, (sak nr. 2007/934), sivil sak, anke Nordisk speditørforbunds alminnnelige bestemmelser - NSAB 2000 - § 14 Schenker AS (advokat Bjørnar Eilertsen) Logistikk- og transportindustriens landsforening (hjelpeintervenient) (advokat Runar Hansen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Knut Erling Øen)

Overtredelse av verdipapirhandelloven

Høyesteretts dom 17.06.2008, HR-2008-01073-A, (sak nr. 2008/512), straffesak, anke Verdipapirhandelloven § 14, § 7-1, § 1-2 og § 2-9 A (advokat Ben Fegran) og B (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Spørsmål om konsesjon for finansieringstjenester

Høyesteretts dom 17.06.2008, HR-2008-01072-A, (sak nr. 2008/90), straffesak, anke Verdipapirhandelloven § 14-3, § 7-1 første ledd, § 1-2 første ledd og § 2-9 A og X (advokat Christian Hausvik), B og Y (advokat Erling O. Lyngtveit) og C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høgsteretts dom 11.06.2008, HR-2008-01043-A, (sak nr. 2008/530), straffesak, anke A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Hans-Petter Jahre)

Barnevern - omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 10.06.2008, HR-2008-01033-A, (sak nr. 2008/194), sivil sak, anke A og B (advokat Svein Duesund) mot X kommune (advokat Ulf E. Hansen v/advokat Bjørn Morten Litveit Hansen)

Spørsmål om et krav etter aksjeloven er å anse som ett og samme krav

Høyesteretts dom og kjennelse 10.06.2008, HR-2008-01031-A, (sak nr. 2008/125), sivil sak, anke og (sak nr. 2008/124), sivil sak, kjæremål Aksjeloven § 17-1 og § 10-9 jf. § 2-19 Finance Credit AS, dets konkursbo (advokat Anne Chatrine Røed) mot Erling Ulven Borg (advokat Eivind Bjøralt)

Spørsmål om frådrag for utgifter til rådgiving

Høgsteretts dom 04.06.2008, HR-2008-00980-A, (sak nr. 2008/135), sivil sak, anke Skattelova § 6-1 Åge Korsvold (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Arve Martin Bjørnvik)

Tvist om gyldigheten av pålegg om fjerning av en port

Høyesteretts dom 04.06.2008, HR-2008-00981-A, (sak nr. 2008/71), sivil sak, anke Friluftsloven § 40 jf. § 13 Erik P. Collett mfl. (advokat Helge Skaaraas) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Espen Bjerkvoll)

Slag og spark mot en polititjenestehund

Høyesteretts dom 04.06.2008, HR-2008-00972-A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom Straffeloven § 127 Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A(advokat Berit Reiss-Andersen)

Oppsigelse

Høyesteretts dom 28.05.2008, HR-2008-00936-A, (sak nr. 2007/935), sivil sak, anke A(advokat Edmund Asbøll) mot Posten Norge AS(advokat Ingeborg Moen Borgerud)

Trygdebedrageri – straffutmåling

Høgsteretts dom 23.05.2008, HR-2008-00927-A, (sak nr. 2008/546), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ole Bredrup Sæverud) mot A (advokat Per S. Johannessen)

Dokumentbeslag hos advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 09.05.2008, HR-2008-00821-U, (sak nr. 2008/306), straffesak, anke AA (advokat John Christian Elden) og A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saksbehandlingsfeil ved opplesing av politiforklaring

Høyesteretts dom 13.05.2008, HR-2008-00846-A, (sak nr. 2008/246), straffesak, anke Straffeprosessloven §§ 122 og 232 A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Svein Holden)

Ugildskap

Høgsteretts vedtak 24.04.2008, HR-2008-00738-A, (sak nr. 2008/246), straffesak, anke A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Svein Holden)

Manglende regnskapsføring

Høyesteretts kjennelse 15.05.2008, HR-2008-00871-A, (sak nr.2008/472), straffesak, anke Regnskapsloven § 8-5 A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Frifinnelse av trailersjåfør opphevet

Høyesteretts kjennelse 06.05.2008, HR-2008-00807-A, (sak nr. 2008/112), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans A. Vikheim) mot A (advokat Gunnar Ravlo)

Ulovleg fiske av blåkveite i fiskerisona ved Svalbard

Høgsteretts orskurd 25.04.2008, HR-2008-00735-A, (sak nr. 2008/347), straffesak, anke Lov om Norges økonomiske sone § 9 annet punktum Valiela S.A.(advokat Sigurd Knudtzon) mot Den offentlege påtalemakta(statsadvokat Torstein Hevnskjel

Tolking av skatteavtale mellom Noreg og USA

Høgsteretts dom 24.04.2008, HR-2008-00727-A, (sak nr. 2007/1636), sivil sak, anke Nils Arne Sølvik(advokat Per Christian Ask) mot Staten v/Skatt Øst(advokat Stig Tufte-Johnsen)

Konkursbu si regress for innfridd pantegjeld

Høgsteretts dom 24.04.2008, HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke Tinglysingslova § 23. Fagutleie AS' konkursbu(advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen) mot TET Invest AS(advokat Tor Hannibal Fossum)

Rettergangsbot ilagt forsvarer i straffesak

Høyesteretts kjennelse 28.04.2008, HR-2008-00757-A, (sak nr. 2007/1701), straffesak, kjæremål A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Nektelse av føring av bevis

Høyesteretts kjennelse 28.04.2008, HR-2008-00756-A, (sak nr. 2008/232), straffesak, anke, Straffeprosessloven § 292 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Konsesjonskraftpris. Gyldighet av prisvedtak

Høyesteretts dom 16.04.2008, HR-2008-00685-A, (sak nr. 2007/1541), sivil sak, anke Industrikonsesjonsloven 14. desember 1917 nr. 16 § 2 fjerde ledd nr. 12 og vassdragsreguleringsloven 14. desember 1917 nr. 17 § 12 nr. 15 Staten v/Olje- og energidepartementet (advokat Amund Noss) mot Norsk Hydro ASA mfl. (advokat Carsten Riekeles)

Opphevelse av innreiseforbud

Høyesteretts dom 18.04.2008, HR-2008-00695-A, (sak nr. 2008/2), sivil sak, anke Utlendingsloven § 29 fjerde ledd tredje punktum B (advokat Sven Morten Torsnes) mot Staten v/Utlendingsnemnda  (advokat Knut Anders Sannes)

Fartslovbrot og lengda av tap av førarkort

Høgsteretts dom 16.04.2008, HR-2008-00680-A, (sak nr. 2008/280), straffesak, anke Straffelova § 294 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Oppheving av forenkla førelegg for fartslovbrot

Høgsteretts orskurd 09.04.2008, HR-2008-00640-A, (sak nr. 2007/1680) straffesak, anke Straffeprosesslova § 259 andre ledd nr. 3 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 6 nr. 1 A (advokat Even Sveen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe)

Krav til vedtaking av forenkla førelegg

Høgsteretts orskurd 09.04.2008, HR-2008-00639-A, (sak nr. 2007/1680) straffesak, anke Straffeprosesslova § 259 A (advokat Even Sveen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe)

Anmodning fra FNs Torturkomité om midlertidig beskyttelse

Høyesteretts kjennelse 16.04.2008, HR-2008-00681-A, (sak nr. 2007/677), sivil sak, anke Nadeem Ahmad Dar, Hjelpeintervenient: NOAS, (advokat Cecilie Schjatvet) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)

Tvangsmulkt etter fiskeoppdrettslovgivningen

Høyesteretts kjennelse 10.04.2008, HR-2008-00646-A, (sak nr. 2007/1422) sivil sak, kjæremål Tvistemålsloven § 437 Kobbvåglaks AS mfl. (advokat Torbjørn Gjelsvik) mot Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Elin Holmedal)

Avkorting i personskadeerstatning etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 03.04.2008, HR-2008-00600-A, (sak nr. 2007/1341), sivil sak, anke Bilansvarsloven § 7 første ledd A (advokat Christian Lundin) mot TrygVesta Forsikring, Trafikkforsikringsforeningen (hjelpeintervenient) (advokat Kjetil Norseth)

Vilkårene for skattefri fisjon

Høyesteretts dom 01.04.2008, HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke Aksjeloven § 14-1 Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad (advokat Hans Olav Hemnes)

Strøkservitutt om villamessig bebyggelse

Høyesteretts dom 11.03.2008, HR-2008-00484-A, (sak nr. 2007/1266), sivil sak, anke AS Naturbetong (advokat Andreas Iversen) mot Odd Carling (advokat Håkon Ustaheim)

Klassifisering av vederlag ved kjøp av overføringsanlegg

Høyesteretts dom 07.03.2008, HR-2008-00467-A, (sak nr. 2007/1307), sivil sak, anke Skatteloven § 6-10 andre og tredje ledd Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Atle J. Skaldebø-Rød) mot Hafslund Nett AS (advokat Harald Willumsen)

Overføring av fast eiendom som gave

Høyesteretts dom 06.03.2008, HR-2008-00453-A, (sak nr. 2007/1599), sivil sak, anke Arne Antonsen mfl. (advokat Knut Skjærgård) mot Magne Åsmund Karlsen (advokat Hallvard Østgård)

Unnlatt pliktig regnskapsførsel

Høyesteretts dom 05.03.2008, HR-2008-00442-A, (sak nr. 2008/20), straffesak, anke Regnskapsloven § 8-5 første ledd første straffalt. og bokføringsloven § 15 første ledd første straffalt. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal)

Regulering av tomtefesteavgift

Høyesteretts dom 21.02.2008, HR-2008-00359-A, (sak nr. 2007/1508), sivil sak, anke Tomtefesteloven § 15 annet ledd nr. 2 S. Andersskog mfl. (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot Opplysningsvesenets fond (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Avvist anke om gyldighet av vedtak

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 11.02.2008, HR-2008-00278-U, (sak nr. 2007/1862), sivil sak, kjæremål Ivar Tangeraas mfl. (advokat Øystein Teigland) mot Arild Austerheim mfl. (advokat Kjell M. Brygfjeld)

Spørsmål i strid med EMK artikkel 6 nr. 1

Høyesteretts kjennelse 15.02.2008, HR-2008-00311-A, (sak nr. 2007/1326), sivil sak, kjæremål A og B (advokat Jakob Chr. Christensen) mot staten v/Hordaland skattefutkontor (advokat Erlend Haaskjold)

Begjæring om tvangsfravikelse

Høyesteretts kjennelse 15.02.2008, HR-2008-00310-A, (sak nr. 2007/1284), sivil sak, kjæremål Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav d A (advokat Knut Rognlien) mot AS B og Cs uskiftebo (advokat Mathias Tveten)

Anke over overskjønn

Høyesteretts dom 13.02.2008, HR-2008-00297-A, (sak nr. 2007/1562), sivil sak, anke Ekspropriasjonserstatningsloven § 5 Olaug Marie Sørensen Selle mfl. (advokat Christian Thrane Asserson) mot Bømlo kommune (advokat Magne Revheim)

Spørsmål om britisk selskap skal skatte til Norge

Høyesteretts dom 13.02.2008, HR-2008-00294-A, (sak nr. 2007/1268), sivil sak, anke Kellogg Brown & Root Ltd. (advokat Finn Eide) mot staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Gunnar O. Hæreid)

Krav om pasientskadeerstatning

Høyesteretts dom 11.02.2008, HR-2008-00272-A, (sak nr. 2007/1113), sivil sak, anke Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Ivar Holst) mot A (advokat Karoline Henriksen)

Lagmannsrettens forståing av krav til forsett

Høgsteretts orskurd 05.02.2008, HR-2008-00224-A, (sak nr. 2007/1808), straffesak, anke Straffelova § 127 første ledd første straffalternativ Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat John Christian Elden)

Spørsmål om bruksverdierstatning for skog

Høgsteretts dom 01.02.2008, HR-2008-00225-A, (sak nr. 2007/758) sivil sak, anke Vederlagslova § 6 Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian HP Reusch, rettslig medhjelper: advokat Steinar Mageli) mot Ola Dieset mfl. (advokat Ola Brekken)

Gyldighet av oppsigelse av tollaspirant

Høyesteretts dom 30.1.2008, HR-2008-00174-A, (sak nr. 2007/1051), sivil sak, anke Tjenestemannsloven § 8 nr. 3 Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Carl Fredrik Hestbek)

Overlevering av beslaglagte dokumenter til ligningsmyndigheter

Høyesteretts kjennelse 1.2.2008, HR-2008-0202-A, (sak nr. 2007/1001), straffesak, anke Straffeprosessloven § 61c første ledd nr. 2 Transhav AS, Transocean AS og Transocean Inc. (advokat Magnus Hellesylt) og Den Norske Advokatforening (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen)

Påverknad av aktør i rettsvesenet

Høgsteretts orskurd 29.01.2008, HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke Straffelova § 132a A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Arild Oma)

Spørsmål om fagkunnig meddommar var inhabil

Høgsteretts dom 29.01.2008, HR-2008-00183-A, (sak nr. 2007//863), sivil sak, anke Domstollova §§ 108 og 111 Barlindhaug Eiendom AS (advokat Stig Rune Østgaard) mot Malthus AS (advokat Thorstein Furustøl)

Oppreisning ved gruppevoldtekt

Høyesteretts dom 17.1.2008, HR-2008-00083-A, (sak nr. 2007/693), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-3 A (advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen) mot B, C, D (advokat Tor Kjærvik), E (advokat John Christian Elden) og F

Oppreisningserstatning for voldtekt

Høyeteretts dom 15.1.2008, HR-2008-00065-A, (sak nr. 2007/637), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-5 A (advokat Marianne Olssøn) mot B (advokat John Christian Elden)

Anke over overskjønn

Høyesteretts dom 17.01.08, HR-2008-00087-A, (sak nr. 2007/1219), sivil sak, anke Agder Energi Produksjon AS (advokat Helge Tofte) mot Magne Møllen (advokat Olav Felland)

Straffutmåling for fartsovertredelse

Høyesteretts kjennelse 15.1.2008, HR-2008-00064-A, (sak nr. 2007/1635), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Munch-saken straffutmåling og saksbehandling

Høyesteretts kjennelse og dom, 11.1.2008, HR-2008-00046-A, (sak nr. 2007/824), straffesak, anke Straffeloven § 268 andre ledd, jf. § 267 første og tredje ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit), B (advokat Berit Reiss-Andersen), C (advokat Morten Furuholmen)

Straff etter brann- og eksplosjonsvernloven

Høyesteretts kjennelse 4.1.2008, HR-2008-00010-A, (sak nr. 2007/1623), straffesak, anke Brann- og eksplosjonsvernloven § 42 jf. § 6 og Forskrift om forebyggende tiltak og brannsyn §§ 2-1 og 2-3 A (advokat Dag Steinfeld) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Til toppen