Høyesterett - sivil

Oppholds- og arbeidstillatelse - utvist person

Høyesteretts dom 18. april 2008, HR-2008-00695-A, (sak nr. 2008/2), sivil sak, anke over dom A (advokat Sven Morten Torsnes) mot Staten v/Utlendingsnemnda           (advokat Knut Anders Sannes)

Erstatningskrav fra passasjer i stjålet bil

Høyesteretts dom 17.12.2008, HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Christian Wangen) mot Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Ivar Holst)  

Forståinga av yrkesskadeforsikringslova § 11

Høgsteretts dom 27.11.2008, HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom Yrkesskadeforsikringslova § 11 første ledd bokstav c If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Elisabeth S. Grannes)

Regulering av festeavgift

Høgsteretts dom 26.11.2008, HR-2008-02046-A, (sak nr. 2008/1068), sivil sak, anke over dom Re kommune (advokat Arne Lie) mot Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes)

Kva for aktivitetar som kan reknast som eigedomsmekling

Høgsteretts dom 26.11.2008, HR-2008-02048-A, (sak nr. 2008/923), sivil sak, anke over dom Eigedomsmeklingslova av 1989 § 1-1 Vita Eiendom AS (advokat Henning E. Asheim) mot Follo Bygg og Eiendom AS (advokat Ole Marius Bachke)

Spørsmål om "tariffavgift" for ikke-organisert

Høyesteretts dom 24.11.2008, HR-2008-02036-A, (sak nr. 2008/978), sivil sak, anke over dom Elin Tåsås, Øyvind Knut Andersen, Reidar Bale og Fellesforbundet for Sjøfolk (partshjelper) (adovkat Marius Reikerås) mot Norsk Sjømannsforbund (advokat Einar Stueland)

Patentstyrets avslag på patent

Høyesteretts dom 17.11.2008, HR-2008-01991-A, (sak nr. 2008/859), sivil sak, anke over dom Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Cathrine Haug) mot Biomar AS (advokat Svein J. Ruud Johansen)

Skattemessig gjennomskjering

Høgsteretts dom 13.11.2008, HR-2008-01981-A, (sak nr. 2008/1010), sivil sak, anke over dom Petroleumsskattelova § 3 Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvoakten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot ConocoPhilips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen)

Regulering av løpende pensjoner

Høyesteretts dom 29.09.2008, HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke StatoilHydro ASA mfl. (advokat Lars Holo) mot John Steinar Weltzien mfl. (advokat Joar Heide)

Spørsmål om omstøyting i konkurs

Høgsteretts dom 18.09.2008, HR-2008-01590-A, (sak nr. 2008/694), sivil sak, anke over dom Dekningslova § 5-5 Terje Skatland AS, dets konkursbo (advokat Lars Nygaard) mot Rema 1000 Norge AS (advokat Sam E. Harris)

Tolkning av avtale om kjøp av kraft

Høyesteretts dom 04.09.2008, HR-2008-01521-A, (sak nr. 2008/4), sivil sak, anke Norgesfôr AS (advokat Sven Eriksrud) mot Fjordkraft AS (advokat Eirik W. Raanes)

Gyldigheten av kommunalt vedtak

Høyesteretts dom 04.09.2008, HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom Hafslund Nett AS (advokat Gunnar Martinsen), Energibedriftenes landsforening (partshjelper) mot Asker kommune (advokat Svein Arild Pihlstrøm)

Solidaransvar

Høyesteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01154-A, (sak nr. 2008/433), sivil sak, anke over dom Skadeserstatningsloven § 2-1, aksjeloven av 1976 § 15-2, jf. § 15-1 Sander, Truyen & Co. Advokatfirma DA (advokat Kjetill Mellum) mot LR Health & Beauty Systems AS (advokat Terje Granvang)

Oppreising for urettkomen strafforfølgning

Høgsteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01155-A, (sak nr. 2008/179), sivil sak, anke Straffelova § 447 A (advokat Vegard Bø Bahus) mot staten v/Justis- og politidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Prisavslag for uriktige opplysninger for fellesgjeld

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01138-A, (sak nr. 2007/1824), sivil sak, anke Avhendingsloven § 3-8 og § 4-12 Magnus Høye og Jan Espen Schildmann (advokat Lars Ivar Nyland) mot Boretsslaget Dælenggata 3 (advokat Hanne Kristine Heum Karlsen)

Fradrag for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom 20.06.2008, HR-2008-01108-A, (sak nr. 2008/106), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 21 Tønsberg Bolig AS (advokat Trond Sollund) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Forholdsmessig frådragsrett for inngåande meirverdiavgift

Høgsteretts dom 20.06.2008, HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke Meirverdiavgiftslova § 21, jf. § 23 Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Bowling 1 Strømmen (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Tilbakehaldsrett og varelagerpant

Høgsteretts dom 18.06.2008, HR-2008-01090-A, (sak nr. 2007/934), sivil sak, anke Nordisk speditørforbunds alminnnelige bestemmelser - NSAB 2000 - § 14 Schenker AS (advokat Bjørnar Eilertsen) Logistikk- og transportindustriens landsforening (hjelpeintervenient) (advokat Runar Hansen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Knut Erling Øen)

Barnevern - omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 10.06.2008, HR-2008-01033-A, (sak nr. 2008/194), sivil sak, anke A og B (advokat Svein Duesund) mot X kommune (advokat Ulf E. Hansen v/advokat Bjørn Morten Litveit Hansen)

Spørsmål om et krav etter aksjeloven er å anse som ett og samme krav

Høyesteretts dom og kjennelse 10.06.2008, HR-2008-01031-A, (sak nr. 2008/125), sivil sak, anke og (sak nr. 2008/124), sivil sak, kjæremål Aksjeloven § 17-1 og § 10-9 jf. § 2-19 Finance Credit AS, dets konkursbo (advokat Anne Chatrine Røed) mot Erling Ulven Borg (advokat Eivind Bjøralt)

Spørsmål om frådrag for utgifter til rådgiving

Høgsteretts dom 04.06.2008, HR-2008-00980-A, (sak nr. 2008/135), sivil sak, anke Skattelova § 6-1 Åge Korsvold (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Arve Martin Bjørnvik)

Tvist om gyldigheten av pålegg om fjerning av en port

Høyesteretts dom 04.06.2008, HR-2008-00981-A, (sak nr. 2008/71), sivil sak, anke Friluftsloven § 40 jf. § 13 Erik P. Collett mfl. (advokat Helge Skaaraas) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Espen Bjerkvoll)

Oppsigelse

Høyesteretts dom 28.05.2008, HR-2008-00936-A, (sak nr. 2007/935), sivil sak, anke A(advokat Edmund Asbøll) mot Posten Norge AS(advokat Ingeborg Moen Borgerud)

Tolking av skatteavtale mellom Noreg og USA

Høgsteretts dom 24.04.2008, HR-2008-00727-A, (sak nr. 2007/1636), sivil sak, anke Nils Arne Sølvik(advokat Per Christian Ask) mot Staten v/Skatt Øst(advokat Stig Tufte-Johnsen)

Konkursbu si regress for innfridd pantegjeld

Høgsteretts dom 24.04.2008, HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke Tinglysingslova § 23. Fagutleie AS' konkursbu(advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen) mot TET Invest AS(advokat Tor Hannibal Fossum)

Konsesjonskraftpris. Gyldighet av prisvedtak

Høyesteretts dom 16.04.2008, HR-2008-00685-A, (sak nr. 2007/1541), sivil sak, anke Industrikonsesjonsloven 14. desember 1917 nr. 16 § 2 fjerde ledd nr. 12 og vassdragsreguleringsloven 14. desember 1917 nr. 17 § 12 nr. 15 Staten v/Olje- og energidepartementet (advokat Amund Noss) mot Norsk Hydro ASA mfl. (advokat Carsten Riekeles)

Opphevelse av innreiseforbud

Høyesteretts dom 18.04.2008, HR-2008-00695-A, (sak nr. 2008/2), sivil sak, anke Utlendingsloven § 29 fjerde ledd tredje punktum B (advokat Sven Morten Torsnes) mot Staten v/Utlendingsnemnda  (advokat Knut Anders Sannes)

Anmodning fra FNs Torturkomité om midlertidig beskyttelse

Høyesteretts kjennelse 16.04.2008, HR-2008-00681-A, (sak nr. 2007/677), sivil sak, anke Nadeem Ahmad Dar, Hjelpeintervenient: NOAS, (advokat Cecilie Schjatvet) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)

Tvangsmulkt etter fiskeoppdrettslovgivningen

Høyesteretts kjennelse 10.04.2008, HR-2008-00646-A, (sak nr. 2007/1422) sivil sak, kjæremål Tvistemålsloven § 437 Kobbvåglaks AS mfl. (advokat Torbjørn Gjelsvik) mot Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Elin Holmedal)

Avkorting i personskadeerstatning etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 03.04.2008, HR-2008-00600-A, (sak nr. 2007/1341), sivil sak, anke Bilansvarsloven § 7 første ledd A (advokat Christian Lundin) mot TrygVesta Forsikring, Trafikkforsikringsforeningen (hjelpeintervenient) (advokat Kjetil Norseth)

Vilkårene for skattefri fisjon

Høyesteretts dom 01.04.2008, HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke Aksjeloven § 14-1 Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad (advokat Hans Olav Hemnes)

Strøkservitutt om villamessig bebyggelse

Høyesteretts dom 11.03.2008, HR-2008-00484-A, (sak nr. 2007/1266), sivil sak, anke AS Naturbetong (advokat Andreas Iversen) mot Odd Carling (advokat Håkon Ustaheim)

Klassifisering av vederlag ved kjøp av overføringsanlegg

Høyesteretts dom 07.03.2008, HR-2008-00467-A, (sak nr. 2007/1307), sivil sak, anke Skatteloven § 6-10 andre og tredje ledd Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Atle J. Skaldebø-Rød) mot Hafslund Nett AS (advokat Harald Willumsen)

Overføring av fast eiendom som gave

Høyesteretts dom 06.03.2008, HR-2008-00453-A, (sak nr. 2007/1599), sivil sak, anke Arne Antonsen mfl. (advokat Knut Skjærgård) mot Magne Åsmund Karlsen (advokat Hallvard Østgård)

Regulering av tomtefesteavgift

Høyesteretts dom 21.02.2008, HR-2008-00359-A, (sak nr. 2007/1508), sivil sak, anke Tomtefesteloven § 15 annet ledd nr. 2 S. Andersskog mfl. (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot Opplysningsvesenets fond (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Spørsmål i strid med EMK artikkel 6 nr. 1

Høyesteretts kjennelse 15.02.2008, HR-2008-00311-A, (sak nr. 2007/1326), sivil sak, kjæremål A og B (advokat Jakob Chr. Christensen) mot staten v/Hordaland skattefutkontor (advokat Erlend Haaskjold)

Begjæring om tvangsfravikelse

Høyesteretts kjennelse 15.02.2008, HR-2008-00310-A, (sak nr. 2007/1284), sivil sak, kjæremål Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav d A (advokat Knut Rognlien) mot AS B og Cs uskiftebo (advokat Mathias Tveten)

Anke over overskjønn

Høyesteretts dom 13.02.2008, HR-2008-00297-A, (sak nr. 2007/1562), sivil sak, anke Ekspropriasjonserstatningsloven § 5 Olaug Marie Sørensen Selle mfl. (advokat Christian Thrane Asserson) mot Bømlo kommune (advokat Magne Revheim)

Spørsmål om britisk selskap skal skatte til Norge

Høyesteretts dom 13.02.2008, HR-2008-00294-A, (sak nr. 2007/1268), sivil sak, anke Kellogg Brown & Root Ltd. (advokat Finn Eide) mot staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Gunnar O. Hæreid)

Krav om pasientskadeerstatning

Høyesteretts dom 11.02.2008, HR-2008-00272-A, (sak nr. 2007/1113), sivil sak, anke Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Ivar Holst) mot A (advokat Karoline Henriksen)

Spørsmål om bruksverdierstatning for skog

Høgsteretts dom 01.02.2008, HR-2008-00225-A, (sak nr. 2007/758) sivil sak, anke Vederlagslova § 6 Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian HP Reusch, rettslig medhjelper: advokat Steinar Mageli) mot Ola Dieset mfl. (advokat Ola Brekken)

Gyldighet av oppsigelse av tollaspirant

Høyesteretts dom 30.1.2008, HR-2008-00174-A, (sak nr. 2007/1051), sivil sak, anke Tjenestemannsloven § 8 nr. 3 Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Carl Fredrik Hestbek)

Spørsmål om fagkunnig meddommar var inhabil

Høgsteretts dom 29.01.2008, HR-2008-00183-A, (sak nr. 2007//863), sivil sak, anke Domstollova §§ 108 og 111 Barlindhaug Eiendom AS (advokat Stig Rune Østgaard) mot Malthus AS (advokat Thorstein Furustøl)

Oppreisning ved gruppevoldtekt

Høyesteretts dom 17.1.2008, HR-2008-00083-A, (sak nr. 2007/693), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-3 A (advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen) mot B, C, D (advokat Tor Kjærvik), E (advokat John Christian Elden) og F

Oppreisningserstatning for voldtekt

Høyeteretts dom 15.1.2008, HR-2008-00065-A, (sak nr. 2007/637), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-5 A (advokat Marianne Olssøn) mot B (advokat John Christian Elden)

Anke over overskjønn

Høyesteretts dom 17.01.08, HR-2008-00087-A, (sak nr. 2007/1219), sivil sak, anke Agder Energi Produksjon AS (advokat Helge Tofte) mot Magne Møllen (advokat Olav Felland)

Til toppen