Begjæring om oppfriskning for oversittelse av ankefrist

HRkjennelse 17.12.2008, HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse

Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous) mot Børge Granli Management AS (advokat Tore Thallaug)

Dommere: Øie, Bruzelius, Utgård, Bårdsen, Stang Lund

Saken gjaldt begjæring om oppfriskning for oversittelse av ankefrist og reiste også spørsmål om rettens veiledningsplikt jf. tvisteloven § 16-11 og § 11-5.

Oslo tingrett avsa 14. februar 2008 dom hvor Trygve Tamburstuen ble dømt til å betale rundt 2,7 millioner kroner til Børge Granli Management AS. Etter anmodning fra Tamburstuen forlenget tingretten ankefristen med et par uker. Tamburstuen anket så dommen innenfor den forlengede ankefristen. I anketilsvaret ble det anført at tingretten ikke hadde adgang til å innvilge utsatt ankefrist, og at anken dermed var for sent fremsatt. Tamburstuen begjærte deretter oppfriskning for oversittelse av ankefristen, jf. tvisteloven § 16-12 tredje ledd. Ved kjennelse 19. mai 2008 avviste lagmannsretten både begjæringen om oppfriskning og anken.

Trygve Tamburstuen anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett. Anken gjaldt lagmannsrettens rettsanvendelse, og påstanden var at det skulle gis oppfriskning for oversittelse av ankefristen. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. juli 2008 at ankesaken i sin helhet skulle avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere etter de regler som gjelder for anke over dommer, jf. tvisteloven § 30-9 fjerde ledd.

Det var for Høyesterett enighet om at tingretten ikke hadde hatt adgang til å forlenge ankefristen, jf. domstolloven § 151 andre ledd andre punktum, slik at anken var satt frem for sent. Spørsmålet var om det var adgang til å gi oppfriskning mot oversittelse av ankefristen. Et hovedspørsmål var om det forhold at en begjæring om oppfriskning er satt frem for sent, forhindrer at det på ny settes frem begjæring om oppfriskning når avvisningskjennelse foreligger. Høyesterett kom til at begjæring om oppfriskning kan fremsettes på nytt etter at avvisningsavgjørelse etter tvisteloven § 16-9 er avsagt.

Ny begjæring om oppfriskning må fremsettes innen en måned fra avvisningsavgjørelsen er forkynt. Begjæringen skal avgjøres av den domstol som saken vil høre under om begjæringen tas til følge, i den aktuelle sak av lagmannsretten. Etter tvisteloven § 16-11 første, jf. andre ledd kan en avvisningskjennelse bare ankes med påstand om oppfriskning når den instans som avsa avvisningskjennelsen, samtidig har forkastet en begjæring om oppfriskning. Lagmannsretten hadde ikke realitetsbehandlet oppfriskningsbegjæringen. Dermed forelå det heller ikke noen adgang til å anke avvisningskjennelsen til Høyesterett med begjæring om oppfriskning, slik Tamburstuen hadde gjort. Anken ble derfor avvist fra Høyesterett.

Tamburstuens påstand i ”ankeerklæringen” viste klart at hans ønske var at lagmannsretten skulle gi oppfriskning. Både tingretten og lagmannsretten hadde bidratt til at Tamburstuen hadde fått en uriktig forståelse av sine prosessuelle rettigheter. Høyesterett fant det derfor naturlig – til tross for ordlyden – reelt sett å oppfatte Tamburstuens anke som en begjæring til lagmannsretten etter § 16-11 første ledd om oppfriskning. Begjæringen var satt frem bare tre dager etter avsigelsen av lagmannsrettens avvisningskjennelse. Når saken ble avvist fra Høyesterett, måtte lagmannsretten dermed realitetsbehandle den rettidige begjæringen om oppfriskning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen