Domstolens prøving av vilkåret "sterke menneskelige hensyn"

Høyesteretts dom 20.05.2008, HR-2008-00896-A, (sak nr. 2008/230), sivil sak, anke
Utlendingsloven § 8
A (advokat Dag Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen Asmundsson)

Dommere: Stang Lund, Bruzelius, Endresen, Stabel, Lund

Etiopisk statsborger A kom til Norge i august 2002 og søkte om asyl. Under oppholdet i asylmottaket ble han utsatt for en alvorlig snøscooterulykke. Han pådro seg livstruende skader og ulykken medførte at han fikk epilepsi. Utlendingsnemnda fant at han ikke oppfylte vilkårene for å anses som flyktning, og at § 15 første ledd ikke var til hinder for retur til hjemlandet. Det var heller ikke grunnlag for å gi arbeids- eller oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 8. Oslo tingrett fant at vedtaket var ugyldig. Borgarting lagmannsrett frifant staten.

Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Utlendingsloven § 8 kunne ikke forstås slik at andre ledd åpner for domstolskontroll ved forvaltningens anvendelse av vilkårene ”sterke menneskelige hensyn” eller utlendingens ”særlige tilknytning til riket”. Det var således ikke grunnlag for å fravike den rettsoppfatning som var kommet til uttrykk i Rt. 1997 side 1784 og Rt. 2003 side 1287.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen