Gyldigheten av kommunalt vedtak

Høyesteretts dom 04.09.2008, HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom
Hafslund Nett AS (advokat Gunnar Martinsen), Energibedriftenes landsforening (partshjelper) mot Asker kommune (advokat Svein Arild Pihlstrøm)

Dommere: Indreberg, Utgård, Coward, Flock, Gjølstad

Saken gjaldt gyldigheten av et kommunalt vedtak om at elektriske ledninger i luftstrekk skulle legges i rør i grunnen når ledningene for ledningseierens regning måtte flyttes på grunn av omlegging av en offentlig vei.

Asker kommune påla i januar 2005 Hafslund Nett AS, som eier av ledninger og luftstrekk langs Nesbruveien, for egen regning å flytte ledningene til den andre siden av veien, og legge ledningene i plastrør i bakken. Bakgrunnen for flyttevedtaket var at Nesbruveien skulle oppgraderes i forbindelse med utvidelse av varehuset IKEA.

Hafslund Nett fikk ikke medhold i at kommunen ikke kunne vedta at ledningene skulle legges i rør i grunnen i forbindelse med flyttingen. Vegloven § 32 fastsetter at blant annet elektriske ledninger ikke uten særskilt tillatelse må legges nærmere offentlig vei enn 3 meter fra veikanten. Det kan knyttes vilkår til en slik tillatelse, og vilkåret om nedgraving av ledningsanlegget hadde etter Høyesteretts oppfatning den nødvendige saklige sammenheng med tillatelsen. Det ble vist til at vilkåret, som var i samsvar med kommunens retningslinjer for veibygging, var satt for å ivareta estetiske hensyn, miljøhensyn, og behovet for å samordne legging av ulike typer ledninger og kabler. I veiloven § 1a fremgår det uttrykkelig det er en overordnet målsetning for veistyresmaktene blant annet å ta hensyn til naboene, et godt miljø og samfunnsinteresser for øvrig.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen