Idømmelse av foretaksstraff for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven

Høyesteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01150-A, (sak nr. 2008/447), straffesak, anke
Straffeloven §§ 48 a og 48 b, revisorloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3, regnskapsloven § 7-1
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot X AS (advokat Else Bugge)

Dommere: Tønder, Stabel, Coward, Flock, Lund

I forbindelse med Finance Credit-saken ble det reist tiltale mot den revisor som var ansvarlig for revisjonen, ansatt i revisjonsselskapet X, og selskapet. Revisoren ble dømt i tingretten, mens selskapet ble frifunnet. Selv om vilkårene for straff var til stede, fant tingretten ikke grunn til å idømme foretaksstraff. Lagmannsretten var enig med tingretten.

Høyesterett kom til at foretaksstraff burde idømmes. Selv om det ikke kunne påvises konkrete mangler ved selskapets retningslinjer eller at selskapet på annen måte kunne ha forebygget overtredelsen, fant Høyesterett at en straffereaksjon ville ha en generell preventiv effekt i forhold til etterlevelsen av retningslinjene. Det ble vist til den grunnleggende betydning revisjonen har for regnskapets holdbarhet og troverdighet, og de skadevirkninger som kan følge av mangelfull revisjon. Det ble også lagt vekt på at manglene var alvorlige, at det var utvist grov uaktsomhet, og at manglene hadde gjort det mulig for personene bak Finance Credit-selskapene å begå grove bedragerier mot banker og andre finansieringsinstitusjoner. Manglene ble ikke avdekket selv om de ble foretatt ved to påfølgende årsoppgjør, og revisjonen ble utført i team på fire revisorer.

Aktor påsto straff av bot på ti millioner kroner. Under henvisning til at det ikke var påvist noe som selskapet konkret kunne bebreides, de negative konsekvenser saken hadde fått for selskapet og tidsmomentet, ble straffen satt til en bot på fem millioner kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen