Konkursbu si regress for innfridd pantegjeld

Høgsteretts dom 24.04.2008, HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke
Tinglysingslova § 23.
Fagutleie AS' konkursbu(advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen) mot TET Invest AS(advokat Tor Hannibal Fossum)

Dommarane Stang Lund, Utgård, Tønder, Stabel, Schei

Fagutleie AS og Berit Moen inngjekk i januar 2003 avtale om kjøp av ein fast eigedom. Fagutleie overtok eigedommen same dag som kontrakten blei underteikna. Kjøpesummen skulle betalast med 300 000 kroner i august 2003 og restbeløpet på 2,5 millionar kroner to år seinare. Meklaren tinglyste ein sikringsobligasjon. Ein bank stilte sjølvskyldnargaranti for restbeløpet overfor Moen for at Fagutleie skulle oppfylle kjøpekontrakten. Til trygd for garantien og eit lån pantsette Fagutleie eigedommen for 3,5 millionar kroner, som med samtykke frå heimelshavaren blei tinglyst i september 2003. Skøyte frå den opphavlege seljaren blei ikkje tinglyst.

Fagutleie kom etter kvart i økonomiske vanskar og overdrog kjøpekontrakten til morselskapet sitt i desember 2003. Samtidig overtok morselskapet all pantegjeld på eigedommen. Fagutleie gjekk konkurs i mars 2004. I juni underretta buet om at det ville ekstingvere eigedommen etter tinglysingslova § 23, sidan overtakingane ikkje var tinglyste. Buet selde eigedommen i november 2004 for 3,3 millionar kroner. Beløpet blei nytta til å dekkje utgifter, restkjøpesummen og delvis innfriing av Fagutleies pantelån. Buet vende seg deretter til morselskapet og kravde dekning for utbetalingane under tilvising til at selskapet ikkje var friteke for å betale kjøpesum og lån sjølv om buet hadde ekstingvert eigedommen.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen