NRKs kringkasting av billedmateriale fra overvåkingskamera på "Plata"

Høyesteretts dom 10.04.2008, HR-2008-00647-, (sak nr. 2007/1717), sivil sak, anke
A(advokat Per Danielsen) mot Norsk rikskringkasting mfl. (advokat Ane Stokland)

Dommere: Endresen, Stabel, Gussgard, Bruzelius, Schei

Privatlivets fred, NRKs kringkasting av billedmateriale fra overvåkingskamera på ”Plata”

Saken gjaldt krav om oppreisning for krenkelse av privatlivets fred. Foranledningen til saken var at NRK viste et filmopptak som blant annet inneholdt en sekvens der A  sammen med sin stedatter på 5 år ble ledet til politiets lokaler på Sentralbanestasjonen i Oslo, etter at han var blitt pågrepet for kjøp av en mindre brukerdose heroin. Selv om opptakene viste de to bakfra, og bare i et glimt viste stedatteren i profil, var det mulig for familie, venner og bekjente å identifisere dem.

Den aktuelle sekvens var en del av en ti minutter lang sammenstilling av opptak fra overvåkningskamera på ”Plata”, som politiet hadde samlet for å belyse alvoret i situasjonen der. Opptakene ble overlatt til NRK, som sendte noen av opptakene i tilknytning til et debattprogram. Hensikten med å sende opptakene var å vise hvordan forholdene på ”Plata” hadde utviklet seg.

I privat straffesak anlagt av A , ble Oslo politikammer og politimesteren bøtelagt for å ha overlatt opptakene til NRK, og A  ble tilkjent oppreisning med i alt kr 150 000.

Saken mot NRK mfl. omfattet også krav fra stedatteren, men for henne ble saken forlikt ved at NRK betalte henne kr 150 000 i erstatning og dekning av hennes saksomkostninger.

A  hevdet at NRK måtte dømmes til å betale ham en oppreisning for brudd på privatlivets fred. Som to selvstendige grunnlag for kravet ble påberopt skadeserstatningsloven § 3-6 jf. straffeloven § 390 og EMK artikkel 8.

Kravet førte ikke frem. Høyesterett fant at identifikasjonen av A  i den aktuelle sammenheng berørte privatlivets fred, men at det ikke forelå noen rettsstridig krenkelse. Hensynet til privatlivets fred måtte avveies mot hensynet til ytringsfriheten. NRK hadde klippet bort de opptak som viste de to forfra, og det skjedde bare en begrenset grad av identifisering. Siktemålet med å vise opptaket var å belyse et betydelig samfunnsproblem, og det som skulle formidles ved det aktuelle opptak kunne vanskelig vært formidlet på en likeverdig måte uten denne del av innslaget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen