Overføring av fast eiendom som gave

Høyesteretts dom 06.03.2008, HR-2008-00453-A, (sak nr. 2007/1599), sivil sak, anke
Arne Antonsen mfl. (advokat Knut Skjærgård) mot Magne Åsmund Karlsen (advokat Hallvard Østgård)

Dommere: Bruzelius, Skoghøy, Kaasen, Stabel, Coward

Spørsmålet i saken var om overføring av en fast eiendom som gave var ugyldig fordi gaven var i strid med gjenlevende ektefelles disposisjonsrett etter et gjensidig testament eller illojal mot testamentets ånd og formål.

Ektefellene Bjarne og Gerd Antonsen opprettet i 1980 et gjensidig testament, hvoretter lengstlevende skulle arve alt med full disposisjonsrett: Etter lengstlevendes død skulle midlene deles likt mellom ektefellenes arvinger etter loven.

Bjarne Antonsen døde i 1987. Fellesboet besto av et bolighus i Skibotn på festet tomt og bankinnskudd på vel 95 000 kroner. Eiendommen var belånt. Gerd Antonsen fikk etter mannens død utbetalt 240 000 kroner fra mannens livsforsikringsselskap.

Gerd Antonsen nedbetalte lånene på eiendommen i 1994 og overdro den deretter i 1996 som gave til sin bror – ankemotparten. I skjøtet forbeholdt hun seg borett, og hun ble boende i huset frem til hun i 2003 flyttet til et omsorgssenter.

De ankende parter, som er søsken av førstavdøde, ble først kjent med overdragelsen i 2005 og gikk i 2006 til søksmål mot ankemotparten for å få erklært gaven ugyldig.

Anførslene for de tre instanser har variert. For Høyesterett ble det gjort gjeldende at begrepet ”disposisjonsrett” i testamentet måtte forstås slik at lengstlevende skulle ha disposisjonsrett som om vedkommende satt i uskiftet bo. Det ble videre anført at overføringen var ugyldig fordi gaven var illojal mot testamentet.

 Les hele avgjørelsen i sin helhet

Til toppen