Patentstyrets avslag på patent

Høyesteretts dom 17.11.2008, HR-2008-01991-A, (sak nr. 2008/859), sivil sak, anke over dom

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Cathrine Haug) mot Biomar AS (advokat Svein J. Ruud Johansen)

Dommere: Oftedal Broch, Utgård, Bårdsen, Øie, Lund

Saken gjaldt Patentstyrets avslag på patent for tilsetning av en viss mengde histidin i laksefôr i den hensikt å hindre utbrudd av katarakt – grå stær – i oppdrettslaks.

Katarakt er en øyesykdom som fører til at fisken mister synet og dermed får problemer med å finne næring. Sykdommen ble for alvor et problem i norsk lakseoppdrett fra sommeren 1997, men allerede i 1995 var katarakt et betydelig problem i Irland og Skottland.

Norsk Hydro søkte i juli 1999 om patent på den omtalte oppfinnelsen. Patentsøknaden ble overdratt til Biomar AS, et dansk selskap, som tidligere hadde vært del av Hydro-konsernet. Patent ble nektet fordi det ikke forelå nødvendig oppfinnelseshøyde – i patentlovens terminologi: ikke skilte seg vesentlig fra det som var kjent fra før.

Oslo tingrett opprettholdt Patentstyrets vedtak. I Borgarting lagmannsrett ble vedtaket kjent ugyldig. Høyesterett stadfestet tingrettens dom.

Sentralt i uenigheten mellom Patentstyret og lagmannsretten stod spørsmålet om hvilken fagkunnskap som skulle tas i betraktning ved vurderingen av hva som var kjent fra før. Patentstyret hadde lagt til grunn at det trengtes veterinærmedisinsk kompetanse og i tillegg ernæringsmessig kompetanse, herunder kompetanse på fôr. Lagmannsretten la til grunn at dybdekompetanse krevdes bare i veterinærmedisinsk fagkunnskap, og at det ellers krevdes generell innsikt i fiskeoppdrett, laksens fysiske miljø og ernæring.

Høyesterett la til grunn Patentstyrets syn på hvilken kompetanse som var nødvendig. Det ble vist til Rt. 1975 side 603, Swingball, der Høyesterett uttalte at domstolene bør vise tilbakeholdenhet med hensyn til å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag Styret sitter inne med. Høyesterett hadde ikke innvendinger mot det faglige skjønn Patentstyret hadde utøvd.

Biomar var tilkjent europeisk patent på oppfinnelsen før Norge tiltrådte Den europeiske patentkonvensjonen med virkning fra 1. januar 2008. Selv om det europeiske patentet ikke hadde – og på det tidspunktet heller ikke kunne få – rettsvirkning i Norge, hadde Patentstyret tatt det europeiske patentet i betraktning, men ikke latt det få avgjørende betydning. Høyesterett sluttet seg til dette.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen