Plikten til å levere en naturalytelse overført til en ny debitor med frigivende virkning for den opprinnelige debitor

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke
Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dehm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat Carl E. Roberts)

Dommere: Coward, Kaasen, Utgård, Tjomsland, Schei

Spørsmål om plikten til å levere en naturalytelse var overført til en ny debitor med frigivende virkning for den opprinnelige debitor, spesielt hva som kreves for at kreditor skal anses å ha gjort et bindende valg.

Det familiedrevete selskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS inngikk i juni 2000 en tiårig rammeavtale om levering av smolt. Den leveringspliktige var fra juli samme år Fjord Seafood Norway AS (som nylig er innfusjonert i Marine Harvest Norway AS). I januar 2004 inngikk så Fjord avtale med Smolten Mørsvik AS om salg av biomassen og utleie av, og opsjon til senere å kjøpe, et av Fjords produksjonsanlegg. Som en del av avtalen skulle Smolten tre inn i Fjords avtaler om levering av smolt.

Fjord sendte et informasjonsskriv til sine kunder, blant dem Kristoffersen, om avtalen, og i de neste to årene holdt Kristoffersen seg utelukkende til Smolten for levering av smolt etter avtalen. I forbindelse med leveransene for 2006 ble det imidlertid problemer i forholdet mellom Kristoffersen og Smolten, og Kristoffersen hevdet at det ikke var skjedd noe debitorskifte med bindende virkning for dem, slik at de fortsatt kunne holde seg til Fjord. Partene ble ikke enige, og Kristoffersen reiste søksmål mot Fjord om leveringsplikten.

Søksmålet vant ikke frem, verken i tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett. Når det gjaldt de rettslige utgangspunktene, så Høyesterett ikke grunnlag for å gå bort fra det som har vært gjeldende norsk rett: En avtale om gjeldsovertakelse sees som en tredjemannsavtale, slik at kreditor har rett til å påberope seg avtalen og anse gjeldsovertakeren som ny personlig debitor på betingelse av at kreditor frigir den opprinnelige. Noen uttrykkelig gjeldserklæring fra den nye debitor overfor kreditor kreves ikke. Kreditor kan velge å holde seg til den nye debitor eller til den opprinnelige, men kan ikke velge å holde seg til begge. Kreditors valg av debitor behøver ikke skje uttrykkelig, men kan også skje ved konkludent atferd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen