Prisavslag for uriktige opplysninger for fellesgjeld

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01138-A, (sak nr. 2007/1824), sivil sak, anke
Avhendingsloven § 3-8 og § 4-12
Magnus Høye og Jan Espen Schildmann (advokat Lars Ivar Nyland) mot Boretsslaget Dælenggata 3 (advokat Hanne Kristine Heum Karlsen)

Dommere: Stang Lund, Stabel, Tønder, Endresen, Lund

Borettslaget Dælenenggata 3 eier en bygård fra 1955. I 2003 besluttet borettslaget å rehabilitere gården og øke antall leiligheter fra 48 til 61. Salgsoppgaven fra desember 2003 opplyste at den endelige andel av fellesgjeld var ”stipulert” til ”mellom kr. 80-120 000” etter rehabilitering. Kostnadene med rehabiliteringen økte vesentlig i forhold til budsjettert fram til overdragelsene  av andeler med tilhørende  leilighet fant sted i juli og september 2004.

Tingretten fant at kjøperne hadde krav på prisavslag svarende til forskjellen mellom fellesgjelden opplyst i salgsoppgaven og den endelige fellesgjeld på 177 000 kroner. Lagmannsretten frifant borettslaget. Kjøperne anket i hovedsak over lagmannsrettens rettsanvendelse.

Høyesterett fant det klart at kjøpernes anke måtte tas til følge. Styret visste at opplysningen om fellesgjelden i salgsoppgaven fra desember 2003 ikke lenger var korrekt da kjøpekontraktene ble inngått. Generelt sett var det åpenbart at en økning av fellesgjelden i forhold til opplysningene i salgsoppgaven har betydning for kontantvederlaget. Selger hadde ikke ført noe bevis for at kjøperne i dette tilfelle ikke la vekt på fellesgjeldens størrelse. En økning fra 120 000 kroner i salgsoppgaven til 177 000 kroner hadde betydning for kontantvederlaget. Det forelå da en mangel etter avhendingsloven § 3-8 som ga rett til forholdsmessig prisavslag etter § 4-12.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen