Selges ansvar for omfattende utbedringskostnader etter rotteangrep

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01135-A, (sak nr. 2007/1781), sivil sak, anke
Avhendingsloven § 3-9 annet punktum
Bjørn Bråten og Tove Merete Holthe (advokat Aron Solheim) mot ACE European Group Ltd. (advokat Per Racin Fosmark)

Dommere: Tjomsland, Coward, Kaasen, Utgård, Schei

Bråten og Holthe kjøpte i 2001 et bolighus med en ”som den er”-klausul. I 2004 skjedde det et rotteangrep som førte til omfattende utbedringskostnader.

I likhet med lagmannsretten – men i motsetning til tingretten – kom Høyesterett til at det ikke forelå ansvar for selgeren etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Høyesterett var enig med lagmannsretten i at avgjørende for vurderingen av mangelspørsmålet var om boligen ved overtakelsen led av upåregnelige bygningstekniske mangler av en slik art at det innebar en uakseptabel høy risiko for rotteangrep.

Boligen var bygget i 1965 i samsvar med datidens byggeskikk og de regler som da gjaldt. I 1995 hadde det vært foretatt arbeider i forbindelse med utvidelsen av kjelleren. Selv om ingen av de arbeider som da skjedde var utført på en forskriftsstridig måte, ble det lagt til grunn at de arbeidene som da ble utført hadde lettet rottenes tilgang til huset. Lagmannsretten bedømte imidlertid risikoøkningen for rotteangrep på grunn av disse arbeidene som ”relativt beskjeden”. På bakgrunn av lagmannsrettens bevisvurdering, kom Høyesterett til at det ikke var grunnlag til å pålegge selgeren ansvar for skadene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen