Spørsmål om britisk selskap skal skatte til Norge

Høyesteretts dom 13.02.2008, HR-2008-00294-A, (sak nr. 2007/1268), sivil sak, anke
Kellogg Brown & Root Ltd. (advokat Finn Eide) mot staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Gunnar O. Hæreid)

Dommere: Indreberg, Skoghøy, Stang Lund, Flock, Gussgard

Saken gjaldt spørsmål om et britisk selskap skal svare skatt til Norge av gevinst fra salg av et riggfartøy som på salgstidspunktet var i virksomhet på norsk sokkel.

MSV Regalia er et flerbruksfartøy som særlig brukes i utvinningsvirksomhet på sokkelen, hvor det har ulike støttefunksjoner. Fartøyet ble kjøpt av det britiske selskapet i 1992, og, bemannet med maritimt mannskap på 29 personer, leid ut ved en tidsbefraktningsavtale til et søsterselskap. Det ble for en stor del brukt i virksomhet på norsk sokkel, men ble også brukt på andre lands sokkel og i internasjonalt farvann. Eierselskapets leieinntekter for periodene fartøyet var i virksomhet på norsk sokkel, ble skattlagt her.

I 2000 ble MSV Regalia solgt mens det var i virksomhet på norsk sokkel. I sin selvangivelse til Norge førte selskapet opp salgsgevinsten, beregnet til 667,7 millioner kroner, men stilte spørsmål ved om gevinsten var skattepliktig inntekt i Norge. Sentralskattekontoret for utenlandssaker anså gevinsten som skattepliktig inntekt, og beregnet den til 710,2 millioner kroner. Selskapet klaget forgjeves over gevinstberegningen til ligningsnemnda. For overligningsnemnda gjorde selskapet prinsipalt gjeldende at  det ikke forelå skatteplikt til Norge for salgsgevinsten, subsidiært at gevinstberegningen var feil. Overligningsnemnda fastholdt ligningsnemndas vedtak. Selskapet fikk heller ikke medhold av tingretten eller lagmannsretten. Høyesteretts kjæremålsutvalg nektet å henvise anken over gevinstberegningen, men henviste for øvrig anken.

Høyesterett kom enstemmig til at norsk skattelovgivning gir hjemmel for å skattlegge gevinsten ved salget av MSV Regalia, og til at Norge ikke har frasagt seg retten til å skattlegge gevinsten i skatteavtalen med Storbritannia.

Høyesterett stadfestet derfor lagmannsrettens dom, så langt den var påanket og anken henvist til Høyesterett. SAK NR 2007-1268 

Til toppen