Spørsmål om refusjon for selgers takstmann etter boligkjøp

Høyesteretts dom 28.08.2008, HR-2008-01464-A, (sak nr. 2008/543), sivil sak, anke
ACE European Group Limited (advokat Per M. Ristvedt) mot If Skadeforsikring NUF og Ernst Jørg Nilsen (advokat Kjetill Mellu)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Stabel, Coward, Gjølstad

Spørsmål om et forsikringsselskap som har foretatt utbetaling i henhold til en eierskifteforsikring kan kreve det utbetalte beløpet refundert av selgerens takstmann og hans forsikringsselskap begrunnet i at takstmannen hadde utarbeidet en uriktig takst.

I forbindelse med et boligsalg krevde kjøperne prisavslag under henvisning til at taksten oppgav et for stort boligareal. Feilen skyldtes at takstmannen hadde inkludert en garasje i boligarealet. Etter å ha dekket kjøpernes prisavslagskrav, krevet selgernes forsikringsselskap at takstmannen og dennes forsikringsselskap skulle refundere det utbetalte beløpet.

Tingretten og lagmannsretten frifant takstmannen og hans forsikringsselskap. Høyesterett kom til motsatt resultat.

Etter Høyesteretts vurdering hadde selskapet et direktekrav basert på informasjonsansvaret. Det ble vist til at det var tale om opplysninger som var gitt ved uaktsomhet i en profesjonell sammenheng. Videre ble det vist til at da en takst er et absolutt vilkår for å få tegnet en eierskifteforsikring, har både kjøperen og forsikringsselskapet en berettiget forventning om at opplysningene i taksten er riktige. Og for det tredje ble det fremhevet at når taksten utgjør en integrert del i den aktuelle forsikringsordningen, kunne heller ikke et ”flodbølgeargument” stenge for ansvar.

Ankemotpartene anførte at kravet mot takstmannen og hans forsikringsselskap var uttømmende regulert av regressreglene. Dette førte ikke fram.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen