Spørsmål om utbetaling fra et aksjeselskap under en entreprisekontrakt

Høyesteretts dom 13.03.2008, HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke Aksjeloven § 3-6 GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Dommere: Indreberg, Flock, Stabel, Stang Lund, Lund

Restitusjonskrav etter aksjeloven:

Saken gjaldt spørsmål om utbetaling fra et aksjeselskap under en entreprisekontrakt er i strid med aksjeloven § 3-6 om utdeling til aksjeeier, og om det i tilfelle kunne kreves tilbakebetaling fra entreprenøren – som var en annen enn aksjeeieren – etter aksjeloven § 3-7. Saken reiste også spørsmål om selskapets konkursbo kunne overdra restitusjonskravet, og om det var adgang til å motregne i kravet.

Entreprenørselskapet GL Prosjektservice (GL) inngikk i oktober 2002 kontrakt med Arkatunet Eiendom (AE) om betongarbeider på en terrasseblokk AE hadde under oppføring som en del av et større utbyggingsprosjekt. Da AE etter kort tid fikk betalingsproblemer, stanset GL arbeidet, og fikk omgjort sitt utestående til et pantelån på kr. 4,213 millioner. Eieren av AE stiftet i mars 2003 et nytt selskap, Skattkjær Invest (SI), hvor AE og AEs eier eide aksjene. Aksjekapitalen besto i hovedsak av den uferdige terrasseblokken med tomt, som var blitt utskilt. På eiendommen heftet på førsteprioritet pant for et lån til DnB, og etter dette, pant for GLs og en annen entreprenørs lån med samme prioritet. De to sistnevnte pantene fremgikk ikke av stiftelsesdokumentet.

SI inngikk i mars 2003 kontrakt med GL om ferdigstillelse av betongarbeidene på terrasseblokka. I avtalen inngikk at SI påtok seg ansvar for AEs gjeld til GL, på den måten at tilbakebetaling av dette inngikk i kontraktssummen. Den nye byggelånsbanken fikk tilsendt et dokument hvor det fremgikk at SI skulle dekke GLs krav mot AE, og protesterte på dette. SI og GL undertegnet etter det et nytt avtaledokument hvor referansen til lånet var fjernet. Kontraktssummen var imidlertid fortsatt slik at lånet ville bli tilbakebetalt i løpet av noen måneder – hvilket det ble gjennom utbetalinger fra byggelånsbanken.

SI ble tatt under konkursbehandling sommeren 2004. Boet solgte sitt mulige krav mot GL til Vista Holding AS for kr. 50 000.

Høyesterett fant ikke å kunne oppstille noe forbud mot at konkursbo overdrar et slikt krav. Høyesteretts flertall kom til at SIs overtakelse av AEs gjeld og utbetaling til GL innebar ulovlig utdeling, og at GL pliktet å tilbakebetale beløpet, jf. aksjeloven §§ 3-6 og 3-7. Det ble lagt til grunn at GL hadde bevisbyrden for at det ikke forelå sammenheng mellom AEs posisjon som aksjeeier og SIs tilbakebetaling av lånet under kontrakten, og at dette ikke var sannsynliggjort. GLs interessefellesskap med AE i at SI skulle betale gjelden, og det at banken fikk misvisende informasjon uten at GL stilte kritiske spørsmål, tilsa også at GL hadde restitusjonsplikt etter § 3-7. De samme forhold, samt formålet med § 3-7, tilsa at GL ikke kunne motregne med sitt krav mot konkursboet.  

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen