Tvangsmulkt etter fiskeoppdrettslovgivningen

Høyesteretts kjennelse 10.04.2008, HR-2008-00646-A, (sak nr. 2007/1422) sivil sak, kjæremål
Tvistemålsloven § 437
Kobbvåglaks AS mfl. (advokat Torbjørn Gjelsvik) mot Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Elin Holmedal)

Dommere: Stabel, Gussgard, Bruzelius, Endresen, Schei

Tvangsmulkt etter fiskeoppdrettslovgivningen. Avvisning av søksmål grunnet manglende forutgående klagebehandling av forvaltningsvedtak, jf. tvistemålsloven § 437. Spørsmål om søksmålsadgang likevel følger av EMK eller Grunnloven § 96.

Tre oppdrettsanlegg i Nordland ble i 2003 og 2004 ilagt tvangsmulkt etter den nå opphevede fôrkvoteforskriften. Det het i vedtakene at klageadgangen måtte være uttømt før det kunne reises søksmål om gyldigheten av vedtakene. Vedtakene ble ikke påklaget. I november 2006 tok selskapene like fullt ut stevning mot staten, som påsto søksmålene avvist. Tingretten avviste søksmålene, og kjennelsen ble stadfestet i lagmannsretten.

Høyesterett kom til samme resultat. Ved å benytte klageretten ville selskapene få prøvd alle anførsler knyttet til gyldigheten av vedtakene, også knyttet til grunnlovsstrid og brudd på EMK. En ren pretensjon om slike brudd kunne ikke i seg selv føre til at søksmålene likevel måtte fremmes. Høyesterett prøvet holdbarheten i anførslene, og kom til at de ikke kunne føre frem. EMK artikkel 6 nr. 1 gir statene adgang til å regulere adgangen til domstolene. Vilkårene overskred klart ikke grensen for når slike reguleringstiltak griper inn i kjernen av retten til domstolsbehandling. Tvangsmulkt etter fôrkvoteforskriften var heller ikke straff etter Grunnloven § 96. Mulkten var fastsatt direkte i forskriften, og hadde som formål å anspore virksomhetene til å overholde kvotene. Det var derfor ikke å betrakte som en straffesanksjon fastsatt i ettertid, slik tilfellet var i Rt. 2002 side 1298.

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen