Vilkårene for skattefri fisjon

Høyesteretts dom 01.04.2008, HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke Aksjeloven § 14-1 Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad (advokat Hans Olav Hemnes)

Dommere: Kaasen, Indreberg, Flock, Øie, Tjomsland

Saken gjelder hvorvidt vilkårene for skattefri fisjon foreligger når det eneste som overføres fra det overdragende selskap er en fisjonsfordring etablert samtidig med fisjonsbeslutningen.

Habberstad eide knapt 25 % av Licentia AS, og ønsket å tre ut. Dette ble gjennomført ved at Licentia overførte hans andel av selskapets aksjekapital med tilhørende del av egenkapital til et nyopprettet selskap Modd AS i form av at Modd fikk en fisjonsfordring. Den overførte aksjekapital utgjorde Modds aksjekapital, og Licentias aksjekapital ble samtidig nedsatt tilsvarende. Resten av overføringen ble tilført Modds overkursfond, og ble etter hvert utbetalt Habberstad som utbytte.

Skattemyndighetene aksepterte ikke fisjonen som skattefri fordi aksjelovens vilkår for fisjon ikke ble ansett fulgt. Subsidiært ble den ulovfestede regel om skatterettslig gjennomskjæring påberopt. Tingretten avgjorde saken på dette subsidiære grunnlag, mens lagmannsretten fant at fisjonen tilfredsstilte aksjelovens vilkår og at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring. Anken til Høyesterett ble tillatt fremmet bare for spørsmålet om aksjelovens vilkår for fisjon var fulgt.

Skatteloven § 11-4 første ledd første punktum fritar fisjon fra skattlegging ”når fisjonen skjer etter kapittel 14 i aksjeloven”. Høyesterett la til grunn at bestemmelsens ordlyd, forarbeider og forhistorie tilsa at vurderingen av om dette vilkåret et oppfylt, er av selskapsrettslig karakter uten rom for skatterettslige betraktninger. Mulige uheldige skatterettslige virkninger av dette kan etter omstendighetene rammes ved bruk av den ulovfestede skatterettslige gjennomskjæringsregel.

Vilkåret for skattefrihet var da at ”selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser … fordeles på selskapet selv … og ett eller flere overtakende selskaper”, jf. aksjeloven § 14-2. Høyesterett la ved tolkningen av denne bestemmelsen vekt på at lovgiver uttrykkelig hadde vurdert og deretter avstått fra å gjøre skattefrihet ved fisjon avhengig av at det overtakende selskap skal videreføre deler av det overdragende selskaps virksomhet. Heller ikke ut fra en selskapsrettslig begrunnelse kunne det stilles noe slikt krav. Hvis vilkåret for  fisjon skulle være at mer enn en fisjonsfordring overføres, måtte det derfor skyldes at aksjerettslige hensyn tilsa det. Slike hensyn ble ikke antatt å foreligge. Lagmannsrettens dom ble derfor stadfestet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen