Spørsmål om det var gjort inngrep i varemerke og gyldigheten av varemerkeregistrering

Høyesteretts dom 02.10.08, HR-2008-01686-A, (sak nr. 2008/617), sivil sak, anke over dom
Varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4
Søtt + Salt AS (advokat Karl O. Wallevik) mot Pascal Drift AS (advokat Rune Nordengen)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Flock, Bruzelius, Tjomsland

Søtt + Salt AS driver restaurant og cateringvirksomhet i Bergen med registrert varemerke ”søtt + salt”. Etter denne registreringen har Pascal Drift AS, som driver tilsvarende virksomhet i Oslo, fått registrert varemerket ”pascal søtt & salt”. Etter forgjeves å ha bedt Pascal Drift AS om å opphøre med å benytte varemerket, ble saken brakt inn for retten. Tingretten ga Søtt + Salt AS medhold, mens lagmannsretten frifant Pascal Drift AS.

Høyesteretts flertall ga anken medhold. Selv om ordet ”pascal” utgjorde det dominerende elementet i varemerket, medførte bruken av tillegget ”søtt & salt” at gjennomsnittsforbrukeren kunne komme til å tro at det forelå en forretningsmessig forbindelse mellom de to selskapene. Det forelå slik fare for forveksling mellom de to varemerkene at varemerkeloven § 4 var overtrådt. Bruken måtte derfor forbys. Registreringen ble også kjent ugyldig, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6. Én dommer kom til motsatt resultat, idet han ikke fant at det forelå forvekslingsfare.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen