Tidspunkt for verdifastsettelse av eiendom etter samlivsbrudd

Høyesteretts dom 08.05.2008, HR-2008-00806-A, (sak nr. 2007/1863), sivil sak, anke
A (advokat Ramborg Elvebakk) mot B (advokat Preben Mo Fredriksen)

Dommere: Tønder, Oftedal Broch, Bruzelius, Indreberg, Tjomsland

Saken gjaldt hvilket tidspunkt verdsettelsen skal knyttes til for en boligeiendom i sameie i forbindelse med oppløsning av samboerforhold.

A og B hadde, som samboere, kjøpt en boligeiendom, som de eide med en halvpart hver. I forbindelse med oppløsning av samboerforholdet oppsto uenighet om hvilket tidspunkt som skulle legges til grunn for verdsettelsen. Det hadde gått flere år siden forholdet ble oppløst, og i mellomtiden hadde eiendommen steget betydelig i verdi. Det var A som ble boende i huset etter samlivsbruddet.

Lov 4. juli 1991 nr. 45 (husstandsfellesskapsloven) § 3 gir en part rett til å overta boligeiendom som helt eller delvis tilhører den annen ”når sterke grunner taler for det”. Etter bestemmelsen skal blant annet ekteskapsloven § 69 første og annet ledd annet punktum gjelde tilsvarende hva angår verdsettelse. Etter denne bestemmelsen skal ved privat skifte verdsettelsen knyttes til verdien da det ble ”bestemt” hvem som skal overta eiendelen.

Høyesterett bemerket at ekteskapsloven § 69 første og annet ledd annet punktum også gjelder der overtakelse skjer ved avtale. Dommen inneholder generelle uttalelser om hva som skal til for at en overtakelse kan anses å være ”bestemt”. Det forhold at B flyttet ut samtidig som A overtok ansvaret for løpende utgifter som gjaldt eiendommen, var i seg selv ikke tilstrekkelig. Et tilbud fra B om at A skulle få overta eiendommen, var betinget av at oppgjør fant sted innen en viss tid. Da betingelsen ikke ble akseptert, kunne A ikke påberope dette.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen