Oppholds- og arbeidstillatelse - utvist person

Høyesteretts dom 18. april 2008, HR-2008-00695-A, (sak nr. 2008/2), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sven Morten Torsnes) mot Staten v/Utlendingsnemnda           (advokat Knut Anders Sannes)

Dommere: Skoghøy, Stang Lund, Flock, Indreberg, Gjølstad

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak av Utlendingsnemnda om å avslå søknad om opphevelse av innreiseforbud og reiser særlig spørsmål om domstolenes prøvingskompetanse, jf. utlendingsloven § 29 fjerde ledd tredje punktum.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen