Høyesterett - straff

Spørsmål om samisk slaktemetode for rein

Høyesteretts dom 19.12.2008, HR-2008-02183-A, (sak nr. 2008/1139), straffesak, anke over dom A (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Ole Bredrup Sæverud)

Straffutmåling ved bombesprengning

Høyesteretts dom 3.12.2008, HR-2008-02074-A, (sak nr. 2008/1251), straffesak, anke over dom Straffeloven § 148 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Beviskrav ved spørsmål om straffrihet etter handlingsprovokasjon

Høyesteretts dom 1.12.2008, HR-2008-02063-A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom A (advokat Aasmund O. Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Soknes) B (advokat Mass Anders Hus) mot Den offentlige påtalemyndighet (føstestatsadvokat Bjørn Sokne)

Spørsmål om tilleggsfrist for tilbakebetaling av merverdiavgift

Høyesteretts dom 1.12.2008, HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom Foreldelsesloven § 10 nr. 1 Periscopus AS, Victoria Hotell AS og Hegnar Hotell AS (advokat Kyrre Eggen) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas G. Naalsund)

Saksbehandling og straffutmåling ved forsettlig drap

Høyesteretts dom 25.11.2008, HR-2008-02041-A, (sak nr. 2008/1123), straffesak, anke over dom EMK artikkel 6 nr. 3 (d) A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)

Overtredelse av utdrivningsplikten i reindriftsloven

Høyesteretts dom 25.11.2008, HR-2008-02040-A, (sak nr. 2008/1167), straffesak, anke over dom Reindriftsloven av 9. juni 1978 nr. 49 § 24 A og B (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Spørsmål om habilitet for ni høyesterettsdommere i storkammersak

Høyesteretts kjennelse 31.10.2008, HR-2008-01894-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak anke over beslutning A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) (sak nr. 2008/1360), straffesak, anke over beslutning B (advokat Monica Gjerde Sperre) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) (sak nr. 2008/1394), straffesak,...

Straffutmåling i korrupsjonssak i N

Høyesteretts dom 04.11.2008, HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom Straffeloven § 276 og § 276 b A (advokat Anders Brosveet), B og C (advokat Christian B. Hjort), D (advokat Haakon Borgen) og E (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Straffutmåling ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 05.11.2008, HR-2008-01928-A, (sak nr. 2008/1241), straffesak, anke over dom Straffeloven § 53 Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Anne Margrethe Katteland) mot A (advokat Trygve Staff)

Lagdommers habilitet

Høyesteretts dom 04.11.2008, HR-2008-01912-A, (sak nr. 2008/1285), straffesak, anke over dom Straffeloven § 229 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen)

Trygdebedrageri

Høgsteretts dom 23.10.2008, HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom Straffelova § 270 første ledd nr. 1 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat Kjetil Krokeide)

Grov aktlause i samband med trafikkulykke

Høgsteretts dom 23.10.2008, HR-2008-01831-A, (sak nr. 2008/1097), straffesak, anke over dom Vegtrafikklova § 31, jf. § 3 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ellen Katrine Hætta) mot A (advokat Erik Keiserud)

Spørsmål om samfunnsstraff etter trygdebedrageri

Høgsteretts dom 23.10.2008, (HR-2008-01116), straffesak, anke over dom Straffelova § 270 og straffelova § 28 a A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Utmåling av straff for gjenteken seksuell omgang med barn

Høgsteretts dom 23.10.2008, HR-2008-01839-A, (sak nr. 2008/1078), straffesak, anke over dom A (advokat Ivar Hustad) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne), B v/verge C og D (bistandsadvokat Gunnar K. Hagen)

Utmåling av straff for bistand til flukt

Høyesteretts dom 09.10.2008, HR-2008-01745-A, (sak nr. 2008/1038), straffesak, anke over dom Straffeloven § 132 annet ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse ved frifinnelse

Høyesteretts dom 29.09.2008, HR-2008-01665-A, (sak nr. 2008/1025), straffesak, anke over dom straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Sakariassen) mot A (advokat Erik Keiserud)

Straffutmåling ved forsikringsbedrageri

Høgsteretts dom 19.09.2008, HR-2008-01609-A, (sak nr. 2008/681), straffesak, anke over dom Straffelova § 272 A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål S. Berg)

Straffutmåling – forsøk på forsettleg drap.

Høgsteretts dom 19.09.2008, HR-2008-01593-A, (sak nr. 2008/921), straffesak, anke over dom Straffelova § 44 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Straffansvar for bygging av anleggsveg uten byggetillatelse

Høyesteretts dom 18.09.2008, HR-2008-01591-A, (sak nr. 2008/654), straffesak, anke over dom Plan- og bygningsloven § 110 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A, B og X AS (advokat Egil Horstad)

Spørsmål om opphevelse av straffedom

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke Straffeprosessloven § 294 A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Uforsiktig omgang med skytevåpen og ild. Straffutmåling

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01437-A, (sak nr. 2008/727) straffesak, anke Straffeloven § 352 første ledd, annet straffalternativ og annet ledd A (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ellen Katrine Hætta)

Straffutmåling for alvorlig narkotikakriminalitet

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01415-A, (sak nr. 2008/827), straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Straffutmålingen for uaktsomt heleri

Høyesteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01151-A, (sak nr. 2008/499), straffesak, anke Straffeloven § 317 A (advokat Tor Kjærvik) og B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Trude Sparre)

Unnlatt å møte til førstegangstjeneste - straffutmåling

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01139-A, (sak nr. 2008/709), straffesak, anke Militær straffelov § 35 første ledd første straffalternativ jf. § 34 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (Generaladvokat Arne Willy Dahl)

Straffutmåling for valdtekt til samleie

Høgsteretts dom 18.06.2008, HR-2008-01085-A, (sak nr. 2008/687), straffesak, anke A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingrid Johansen)

Vilkår for inndraging

Høgsteretts dom 18.06.2008, HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke Straffelova § 34 A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Thomas Skjelbred)

Overtredelse av verdipapirhandelloven

Høyesteretts dom 17.06.2008, HR-2008-01073-A, (sak nr. 2008/512), straffesak, anke Verdipapirhandelloven § 14, § 7-1, § 1-2 og § 2-9 A (advokat Ben Fegran) og B (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Spørsmål om konsesjon for finansieringstjenester

Høyesteretts dom 17.06.2008, HR-2008-01072-A, (sak nr. 2008/90), straffesak, anke Verdipapirhandelloven § 14-3, § 7-1 første ledd, § 1-2 første ledd og § 2-9 A og X (advokat Christian Hausvik), B og Y (advokat Erling O. Lyngtveit) og C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høgsteretts dom 11.06.2008, HR-2008-01043-A, (sak nr. 2008/530), straffesak, anke A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Hans-Petter Jahre)

Slag og spark mot en polititjenestehund

Høyesteretts dom 04.06.2008, HR-2008-00972-A, (sak nr. 2008/642), straffesak, anke over dom Straffeloven § 127 Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A(advokat Berit Reiss-Andersen)

Trygdebedrageri – straffutmåling

Høgsteretts dom 23.05.2008, HR-2008-00927-A, (sak nr. 2008/546), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ole Bredrup Sæverud) mot A (advokat Per S. Johannessen)

Saksbehandlingsfeil ved opplesing av politiforklaring

Høyesteretts dom 13.05.2008, HR-2008-00846-A, (sak nr. 2008/246), straffesak, anke Straffeprosessloven §§ 122 og 232 A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Svein Holden)

Ugildskap

Høgsteretts vedtak 24.04.2008, HR-2008-00738-A, (sak nr. 2008/246), straffesak, anke A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Svein Holden)

Manglende regnskapsføring

Høyesteretts kjennelse 15.05.2008, HR-2008-00871-A, (sak nr.2008/472), straffesak, anke Regnskapsloven § 8-5 A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Frifinnelse av trailersjåfør opphevet

Høyesteretts kjennelse 06.05.2008, HR-2008-00807-A, (sak nr. 2008/112), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans A. Vikheim) mot A (advokat Gunnar Ravlo)

Ulovleg fiske av blåkveite i fiskerisona ved Svalbard

Høgsteretts orskurd 25.04.2008, HR-2008-00735-A, (sak nr. 2008/347), straffesak, anke Lov om Norges økonomiske sone § 9 annet punktum Valiela S.A.(advokat Sigurd Knudtzon) mot Den offentlege påtalemakta(statsadvokat Torstein Hevnskjel

Rettergangsbot ilagt forsvarer i straffesak

Høyesteretts kjennelse 28.04.2008, HR-2008-00757-A, (sak nr. 2007/1701), straffesak, kjæremål A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Nektelse av føring av bevis

Høyesteretts kjennelse 28.04.2008, HR-2008-00756-A, (sak nr. 2008/232), straffesak, anke, Straffeprosessloven § 292 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Fartslovbrot og lengda av tap av førarkort

Høgsteretts dom 16.04.2008, HR-2008-00680-A, (sak nr. 2008/280), straffesak, anke Straffelova § 294 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Oppheving av forenkla førelegg for fartslovbrot

Høgsteretts orskurd 09.04.2008, HR-2008-00640-A, (sak nr. 2007/1680) straffesak, anke Straffeprosesslova § 259 andre ledd nr. 3 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 6 nr. 1 A (advokat Even Sveen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe)

Krav til vedtaking av forenkla førelegg

Høgsteretts orskurd 09.04.2008, HR-2008-00639-A, (sak nr. 2007/1680) straffesak, anke Straffeprosesslova § 259 A (advokat Even Sveen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe)

Unnlatt pliktig regnskapsførsel

Høyesteretts dom 05.03.2008, HR-2008-00442-A, (sak nr. 2008/20), straffesak, anke Regnskapsloven § 8-5 første ledd første straffalt. og bokføringsloven § 15 første ledd første straffalt. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal)

Lagmannsrettens forståing av krav til forsett

Høgsteretts orskurd 05.02.2008, HR-2008-00224-A, (sak nr. 2007/1808), straffesak, anke Straffelova § 127 første ledd første straffalternativ Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat John Christian Elden)

Overlevering av beslaglagte dokumenter til ligningsmyndigheter

Høyesteretts kjennelse 1.2.2008, HR-2008-0202-A, (sak nr. 2007/1001), straffesak, anke Straffeprosessloven § 61c første ledd nr. 2 Transhav AS, Transocean AS og Transocean Inc. (advokat Magnus Hellesylt) og Den Norske Advokatforening (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen)

Påverknad av aktør i rettsvesenet

Høgsteretts orskurd 29.01.2008, HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke Straffelova § 132a A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Arild Oma)

Straffutmåling for fartsovertredelse

Høyesteretts kjennelse 15.1.2008, HR-2008-00064-A, (sak nr. 2007/1635), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Munch-saken straffutmåling og saksbehandling

Høyesteretts kjennelse og dom, 11.1.2008, HR-2008-00046-A, (sak nr. 2007/824), straffesak, anke Straffeloven § 268 andre ledd, jf. § 267 første og tredje ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit), B (advokat Berit Reiss-Andersen), C (advokat Morten Furuholmen)

Straff etter brann- og eksplosjonsvernloven

Høyesteretts kjennelse 4.1.2008, HR-2008-00010-A, (sak nr. 2007/1623), straffesak, anke Brann- og eksplosjonsvernloven § 42 jf. § 6 og Forskrift om forebyggende tiltak og brannsyn §§ 2-1 og 2-3 A (advokat Dag Steinfeld) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Til toppen