2008/1265 Spørsmål om ubegrunnede ankenektelser i lagmannsretten strider mot FN-konvensjon

Høyesteretts kjennelse 19.12.2008, HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Dommere: Tønder, Gjølstad, Lund, Tjomsland, Stang Lund, Flock, Matningsdal, Utgård, Endresen, Bårdsen, Schei

Saken gjaldt spørsmålet om det er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14 nr. 5 at lagmannsretten, uten å begrunne avgjørelsen, nektet fremmet en anke over straffedom i tingretten.

A var i tingretten dømt til en straff av fengsel i tolv måneder, hvorav syv måneder ubetinget, for ett tilfelle av vold mot offentlig tjenestemann, tre tyverier, hvorav ett grovt tyveri, ett tilfelle av heleri, to overtredelser av narkotikalovgivningen og ett tilfelle av naskeri. Hans anke til lagmannsretten gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen. Lagmannsretten nektet anken fremmet. I beslutningen ble det ikke gitt annen begrunnelse enn at lagmannsretten enstemmig hadde funnet det klart at anken ikke ville føre fram. A anket til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling, jf. straffeprosessloven § 321 sjette ledd.

Anken ble behandlet sammen med HR-2008-02175-S, sak nr. 2008/1360. Det vises til den redegjørelse som er gitt i den saken.

Høyesterett opphevet lagmannsrettens beslutning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen