2008/1398: Spørsmål om ubegrunnede ankenektelser i lagmannsretten strider mot FN-konvensjon

Høyesteretts kjennelse 19.12.2008, HR-2008-02177-S, (sask nr. 2008/1398), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden og advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Dommere: Tønder, Gjølstad, Lund, Tjomsland, Stang Lund, Flock, Matningsdal, Utgård, Endresen, Bårdsen, Schei

Saken gjaldt spørsmålet om det er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14 nr. 5 at lagmannsretten, uten å begrunne avgjørelsen, nektet fremmet en anke over straffedom i tingretten.

A var i tingretten dømt til fengsel i 90 dager og inndragning av 57 750 kroner for å ha leid ut lokaler til prostitusjon, jf. straffeloven § 202 første ledd bokstav b. Hans anke til lagmannsretten gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, straffutmålingen og inndragningen. Lagmannsretten nektet anken fremmet. I beslutningen ble det ikke gitt annen begrunnelse enn at lagmannsretten enstemmig hadde funnet det klart at anken ikke ville føre fram. A anket til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling, jf. straffeprosessloven § 321 sjette ledd.

Anken ble behandlet sammen med HR-2008-02175-S, sak nr. 2008/1360. Det vises til den redegjørelse som er gitt i den saken.

Høyesterett opphevet lagmannsrettens beslutning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen