Lagmannsrettens opphevelse av et pådømt borgerlig rettskrav

Høyesteretts kjennelse 01.04.2008, HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke
A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden)

Dommere: Øie, Kaasen, Indreberg, Flock, Tjomsland

Saken gjaldt anke over lagmannsrettens opphevelse av et pådømt borgerlig rettskrav og reiste særlig spørsmål om lagmannsretten i en straffesak kan ta til behandling anke over et borgerlig rettskrav dersom anke over straffekravet nektes fremmet.

Ved Sandefjord tingretts dom 17. juli 2007 ble B domfelt for en rekke straffbare forhold, blant annet for legemsfornærmelse overfor A. Han ble samtidig dømt til å betale erstatning og oppreisning til A.

B anket dommen til Agder lagmannsrett. Anken rettet seg mot bevisvurderingen under skyldspørsmålet ved domfellelsen for legemsfornærmelsen overfor A, og mot den idømte erstatningen. Lagmannsretten nektet anken over bevisvurderingen fremmet. Den fant imidlertid at tingrettens avgjørelse av erstatningskravet hadde mangelfulle domsgrunner og opphevet denne delen av dommen uten ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 8, jf. § 345 andre ledd andre punktum, jf. § 322 første ledd nr. 1.

Høyesteretten fant at lagmannsretten ikke kunne ta til behandling anken over det borgerlige rettskravet når anken over straffekravet ble nektet fremmet, og den delen av slutningen i lagmannsrettens kjennelse som gjaldt opphevelse av erstatningsavgjørelsen, ble opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen