Mangelfull regnskapsførsel og innlevering av uriktige omsetningsoppgaver

Høyesteretts kjennelse 25.04.2008, HR-2008-00734-A, (sak nr. 2008/281), straffesak, anke
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Kaasen, Stabel, Lund

Spørsmål om straffansvar for mangelfull regnskapsførsel og innlevering av uriktige omsetningsoppgaver for en person som i Foretaksregisteret var registrert som styreleder og daglig leder for et aksjeselskap, men som i realiteten ikke fungerte i noen av rollene.

A var i Foretaksregisteret registrert som styreleder og daglig leder for et aksjeselskap som drev restaurantdrift. I realiteten fungerte han ikke i noen av stillingene.

Da det ble avdekket at regnskapsførselen i selskapet led av betydelige mangler og at det var innlevert uriktige omsetningsoppgaver, ble han sammen med to andre personer tiltalt for disse forholdene. I lagmannsretten ble han dømt for begge forhold, idet lagmannsretten fant at han hadde handlet forsettlig.

Spørsmålet for Høyesterett var for det første om han overhodet kunne gjøres strafferettslig ansvarlig for de aktuelle overtredelsene når han i realiteten ikke fungerte i noen av stillingene. Høyesterett kom til at dette ikke var utelukket.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen