Manglende regnskapsføring

Høyesteretts kjennelse 15.05.2008, HR-2008-00871-A, (sak nr.2008/472), straffesak, anke
Regnskapsloven § 8-5
A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Flock, Kaasen, Utgård, Tjomsland, Gjølstad

A var eneste aksjonær, daglig leder og styreleder i et aksjeselskap som drev med salg av bruktbiler. Selskapet ble i 2005 tatt under behandling som tvangsoppløsningsbo. A ble i tingretten dømt til ubetinget fengsel i 27 dager for å ha unnlatt å føre eller sørge for å føre regnskaper for selskapets virksomhet i 2004, for ikke å ha fått utarbeidet årsregnskap og for å ha unnlatt å sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret. Hans anke til lagmannsretten ble forkastet.

Høyesterett forkastet As anke over straffutmålingen. Under henvisning til Rt. 1996 s. 905 og Rt. 2004 s. 1074 ble bemerket at denne type straffbare handlinger i utgangspunktet straffes med ubetinget fengsel. Verken de opplysninger som var gitt om domfeltes helse eller den tid som var gått siden forholdet ble anmeldt våren 2006 kunne lede til at dette utgangspunktet ble fraveket. Under henvisning til HR-2008-00442-A, hvor det ble gitt samfunnsstraff, ble påpekt at det i den foreliggende sak ikke fantes nødvendig underlag for fullføring av regnskapene for 2004, hvor omsetningen etter domfeltes egne opplysninger hadde vært ca. 2 millioner kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen