Overtredelse av verdipapirhandelloven

Høyesteretts dom 17.06.2008, HR-2008-01073-A, (sak nr. 2008/512), straffesak, anke
Verdipapirhandelloven § 14, § 7-1, § 1-2 og § 2-9
A (advokat Ben Fegran) og B (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Dommere: Stang Lund, Tønder, Kaasen, Tjomsland, Lund

B og A ble i tingretten blant annet domfelt for overtredelse av verdipapirhandelloven § 14 andre ledd nr. 1 og nr. 6 jf. § 7-1 første ledd jf. § 2-9 om straff for den som yter investeringstjenester uten tillatelse fra departementet og for grovt eller gjentatte ganger å ha benytter urimelige forretningsmetoder omsetning av aksjer for egen regning. Den samlede omsetning til 102 sluttkunder var 5,78 millioner kroner og samlet utbytte til de domfelte og deres selskaper 1,8 millioner kroner. Straffen ble satt til fengsel i henholdsvis 60 og 75 dager. Brutto utbytte 477 500 kroner for hver av de domfelte med fradrag av betalt skatt ble inndratt. De domfeltes anker over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet førte ikke fram. Lagmannsretten satte straffen for begge satt til fengsel i 90 dager og brutto utbytte med fradrag for beregnet skatt ble inndratt.

De domfelte anket til Høyesterett over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, inndragningen og straffutmålingen. Saken ble behandlet sammen med sak 2008/90 som gjaldt selskaper og personer som blant annet hadde solgt aksjene til de domfelte og deres selskaper.

Høyesterett forkastet ankene for så vidt angår overtredelse av verdipapirhandelloven § 14 andre ledd nr. 1 jf. § 7-1 første ledd. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling ble imidlertid opphevd for så vidt angår domfellelse etter § 2-9 på grunn av uklare domsgrunner. Det framgikk ikke at forsettet omfattet at opplysninger som de domfelte hadde mottatt fra deres hjemmelsmenn og gitt videre til sluttkundene om blant annet børsnotering, prisestimering fra andre og markedsanalyser, var uriktige og villedende.

Høyesterett fant at det vil være klart urimelig i denne sak å iverksette inndragning av hele utbytte ved overtredelse av forbudet mot å yte forretningsmessige investeringer uten tillatelse fra Finansdepartementet. Skjønnsmessig ble inndragningene satt til halve brutto utbytte med fradrag for betalt skatt for As vedkommende. Straffen for overtredelse av verdipapirhandelloven sammen med overtredelser av bokføringsloven § 15 første ledd jf. § 7 første ledd og folketrygdloven 24-4 femte ledd forhold som var rettskraft avgjort av tingretten, ble satt til fengsel i 30 dager for A og 45 dager for B. Forsettlig manglende føring av pliktig regnskap over lengre tid og ytelse av forretningsmessige investeringstjenester uten tillatelse i det omfanget de domfelte var kjent skyldig i, ville hver for seg medføre ubetinget fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen