Regnskapsførers medvirkning til omfattende grovt skattesvik

Høyesteretts kjennelse 03.04.2008, HR-2008-00601-A, (sak nr. 2007/1831), straffesak, anke A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Kavlie)

Dommere: Kaasen, Øie, Tjomsland, Skoghøy, Gjølstad

Utmåling av straff for en regnskapsførers medvirkning til omfattende grovt skattesvik begått av en rekke drosjeeiere, og for brudd på regnskapslovgivningen.

A ble i tingretten dømt til fengsel i 7 år og tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for alltid. Etter anke over straffutmålingen endret lagmannsretten fengselsstraffen til 8 år. Anken til Høyesterett ble forkastet.

Gjennom sitt regnskapsforetak med ti ansatte hadde A i årene 1998-2003 bistått 300-400 drosjeeiere i X med utarbeidelse av selvangivelse med vedlegg. Han var domfelt for i denne forbindelse å ha medvirket til at omkring 200 millioner kroner i inntekter ikke ble oppgitt til beskatning, tilsvarende et unndratt skattebeløp på nærmere 90 millioner. Herunder hadde han besørget utviklet et dataprogram for å produsere såkalte skiftlapper som viste lavere inntekter enn de reelle. Han var også dømt for å ha medvirket til destruksjon av en mengde regnskaper og regnskapsmateriale for et betydelig antall drosjeeiere for årene 1999-2001.

Strafferammen var i dette tilfelle fengsel inntil 12 år. Høyesterett fant bare begrenset veiledning for straffutmålingen i rettspraksis, og tok utgangspunkt i at domfellelsen gjaldt systematisk, organisert, omfattende og langvarig virksomhet med det formål å yte profesjonell bistand til drosjeeiere med sikte på å begå skattesvik. I straffskjerpende retning ble det særlig fremhevet at A gjennom utviklingen av dataprogrammet for falske skiftlapper initierte et komplett system for skatteunndragelse som planmessig og utspekulert vanskeliggjorde at skattesviket ble oppdaget. Videre ble fremhevet destruksjonen av store mengder regnskapsmateriale, de samfunnsskadelige virkninger av virksomheten og det forholdet at skattemyndighetene måtte bruke betydelige ressurser på å avdekke og motvirke skadevirkningene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen