Saksbehandling og straffutmåling ved forsettlig drap

Høyesteretts dom 25.11.2008, HR-2008-02041-A, (sak nr. 2008/1123), straffesak, anke over dom

EMK artikkel 6 nr. 3 (d)

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)

Dommere: Oftedal Broch, Tønder, Skoghøy, Tjomsland, Gjølstad

Saken gjelder: Saksbehandling og straffutmåling ved forsettlig drap. Hovedspørsmålet er om rettens nektelse av å oppnevne en sakkyndig som tiltalte ønsket, var et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjons regel om å behandle partene i en straffesak likt, jf. artikkel 6 nr. 3 (d).

A ble i Bergen tingrett dømt til fengsel i 12 år for forsettlig drap utført ved kvelning. Han nektet seg skyldig, og anførte at dødsfallet måtte skyldes en overdose heroin. A anket til lagmannsretten, som også fant ham skyldig. Straffen ble satt til fengsel i 10 år. Han anket til Høyesterett over feil i saksbehandlingen. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen.

Etter tingrettens dom mente forsvareren at det var nødvendig med ytterligere sakkyndighet. Han kontaktet en professor i rettsmedisin ved Københavns Universitet. Da professorens erklæring i saken forelå, anmodet forsvareren om at professoren ble oppnevnt som sakkyndig. Lagmannsretten nektet, idet spørsmålet om ytterligere sakkyndige måtte ha vært tatt opp med retten langt tidligere enn her, hvor uttalelsen allerede forelå. Derimot kunne professoren avgi uttalelse som sakkyndig vitne for forsvaret.

Forsvarer mente at lagmannsrettens nektelse stred mot EMK artikkel 6 nr. 3 (d) om likebehandling ved vitneførsel, ”equality of arms”, fordi påtalemyndighetens sakkyndige var rettsoppnevnt. Høyesterett fant at både straffeprosessloven § 149 om avhør av private sakkyndige og lagmannsrettens praktiske tilretteleggelse, der samtlige sakkyndige var til stede på samme tid og fikk kommentere og stille spørsmål til hverandres uttalelser, sikret ”equality of arms”. Dermed var artikkel 6 nr. 3 (d) ikke brutt.

Forsvarer hevdet også at lagmannsretten av eget tiltak skulle sørget for bedre opplysning av saken, jf. straffeprosessloven § 294. Også dette ble forkastet av Høyesterett.

Når det gjaldt påtalemyndighetens anke over straffutmålingen, pekte Høyesterett på den nivåhevning i straff for drap som har skjedd de senere år. Med det som utgangspunkt ble påtalemyndighetens anke tatt til følge, og straffen satt til fengsel i 11 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen